Sanktioner mot Nordkorea

Informationen senast uppdaterad 2019-01-11

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Norkorea har, i strid med internationella överenskommelser, utvecklat kärnvapen och genomfört kärnsprängningar vilket är ett hot mot internationell fred och säkerhet.

En ny förordning har införts om sanktioner mot Nordkorea: förordning 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävandet av förordning (EG) nr. 329/2007

Exportrestriktioner på lyxvaror har införts då dessa anses öka regimens inflytande. Undantag kan i det enskilda fallet meddelas från förbudet mot export av lyxvaror enligt artikel 10 i rådets förordning (EU) nr. 2017/1509. Undantag kan sökas hos Regeringen.

EU har också infört sanktioner riktade till vissa personer, företag och organisationer med anknytning till Nordkorea, s.k. frysning av tillgångar för listade personer, företag och organisationer. Dessa listor över personer, företag och organisationer har kompletterats vid ett större antal tillfällen över åren genom förordningar. I samband med detta har införts undantag från frysning av tillgångar i enskilda fall. Dessa undantag framgår av förordning 2017/1509. Undantag från frysning av tillgångar kan sökas hos Regeringen.

Sedan den 29 april 2016, den 27 maj 2016, den 30 augusti 2017, den 14 september 2017 och den 10 oktober 2017  har EU infört ytterligare sanktioner mot Nordkorea. Sanktionerna har utvidgats vilket innebär att det nu finns import- och exportrestriktioner för ett stort antal varor och tjänster, vilket närmare framgår av de till höger angivna förordningarna.

Bl.a. är det förbjdet att från Nordkorea direkt eller indirekt importera, köpa eller överföra:

 • skaldjur, inbegripet fisk, kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur i alla dess former
 • vissa livsmedel och jordbruksprodukter
 • viss elektrisk utrustning
 • viss jord och sten inklusive magnesit och magnesia
 • trä
 • fartyg
 • bly eller blymalm
 • textilier

Det är också förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera:

 • vissa industrimaskiner
 • vissa transportfordon
 • järn, stål och andra metaller
 • kondenserad eller flytande naturgas
 • samtliga raffinerade petroleumprodukter
 • råolja 

Regeringen kan i det enskilda fallet besluta om undantag från export- och importförbuden.

Dokument

Relevanta förordningar rörande sanktionerna mot Nordkorea:

Förordning (EU) nr. 2017/1509

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies