parmar.jpg

Organisationer

WTO, OECD och UNECE är tre centrala internationella organisationer i den handelspolitiska världen. I Världshandelsorganisationen (WTO) förhandlar organisationens medlemsländer om handelsavtal. Organisationen har även en tvistlösningsmekanism för att lösa tvister mellan medlemmar. I OECD sker inga förhandlingar utan organisationen är ett forum som ger beslutsfattare en möjlighet att samlas och utbyta policyerfarenheter, ta fram riktlinjer för "good practices" och jämföra inhemska och internationella policys. UNECE är ett FN-organ för utarbetande av konventioner, normer och standarder. Av dessa tre har WTO en särställning eftersom länder som ansluter sig till WTO automatiskt blir bundna av hela det samlade handelsregelverket, med undantag för de så kallade plurilaterala handelsavtalen, vilket leder till ett enhetligt regelverk.

Sverige och EU:s roll skiljer sig åt mellan organisationerna. I WTO är det EU-kommissionen som för unionens talan. I OECD och UNECE, där det inte sker några förhandlingar inom ramen för EU:s handelspolitik, har Sverige möjlighet att tala med en egen röst, även om viss koordinering sker inom EU-kretsen.

Kommerskollegiums roll

Kommerskollegiums utredningar och analyser bidrar till Sveriges förmåga att påverka den gemensamma handelspolitiken. Vår uppgift är att förse regeringen med kvalificerat underlag inför förhandlingar och beslut i handelspolitiska frågor. Vi har också direktkontakt med EU-kommissionen och andra EU-länder samt med utländska organisationer. Vi utreder och analyserar i nära samarbete med andra myndigheter, organisationer och företag. Vi medverkar också som experter inför och under förhandlingar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies