Ryssland

Ryssland blev antagen som medlem i WTO på världshandelsorganisationen WTO:s ministerkonferens i december 2011. Efter intern rysk beredning träder medlemskapet i kraft den 22 augusti 2012, nitton år efter att förhandlingarna inleddes. WTO-medlemskapet skapar lättnader och ökad förutsägbarhet för handeln på en rad områden. Sammantaget innebär det att Ryssland påtagligt öppnar sig för handel med omvärlden.

I och med att Ryssland nu inlemmas i ett regelstyrt och förhandlingsorienterat system begränsas möjligheten till ensidiga åtgärder som kan störa handeln. En nivå av öppenhet i förhållande till omvärlden säkerställs genom att landet förbinder sig att inte tillämpa tull- och exportskatter över specifikt angivna nivåer. Vidare försäkrar Ryssland på en rad områden öppenhet och åtar sig att inte diskriminera utländska produkter och aktörer.

Medlemskapet förväntas medföra många positiva effekter för handeln med Ryssland. På varuhandelsområdet väntas en rad tullättnader. Tullen på motorfordon sänks och tullarna på alla varor som omfattas av informationsteknikavtalet (ITA) avskaffas. Sammantaget sänks den genomsnittliga tullnivån på industrivaror från 9,5 till 7,3 procent. För jordbruksprodukter kommer den genomsnittliga tullen att sänkas från 13,2 till 10,8 procent.

Likaså åtar sig Ryssland att inte höja exportskatten över vissa angivna nivåer för flera produkter som utgör viktiga svenska importintressen. Ett exempel på en sådan produkt är råolja, som utgör över 70 procent av den svenska importen.

De diskriminerande villkor för särskilda tullsänkningar för utländska företag, där man krävt att de ska göra investeringar i Ryssland, kommer att fasas ut i linje med TRIMS-avtalet.

Ryssland åtar sig vidare att följa TBT- och SPS-avtalen. Det kommer bland annat innebära att Ryssland i ökad utsträckning kommer använda sig av internationella standarder och överlag leda till större förutsägbarhet i tillämpningen av handelspåverkande regler. Likaså kommer tillämpningen av handelspolitiska skyddsinstrument begränsas genom WTO:s regelverk.

Utanför varuhandelsområdet kommer betydelsefulla begränsningar av utländska aktörers möjligheter att investera och etablera sig i Ryssland undanröjas. Även för tjänstehandeln garanteras en grad av öppenhet som är jämbördig med de flesta i-länder. För Sveriges del är det särskilt intressant att marknaderna för data- och byggtjänster öppnas helt för utländska aktörer. Likaså åtar sig Ryssland en hög grad av öppenhet för säkerhetstjänster och telekommunikation. Även vissa typer av tillfällig personrörlighet förenklas.

Ryssland förbinder sig vidare att överlag minimera den byråkratiska bördan för tjänsteföretag. Handläggningen skall ske snabbt inom tydligt angivna tidsramar och till låg kostnad.

Immaterialrättsskyddet stärks, vilket varit ett villkor för Rysslands WTO-anslutning. Som WTO-medlem kommer Ryssland vara bunden av WTO:s immaterialrättsavtal TRIPS. Därigenom motverkas varumärkesintrång och piratkopiering, främst genom bättre möjligheter till säkerställande.

Vidare kommer Ryssland förhandla om medlemskap i GPA, WTO:s plurilaterala avtal om offentlig upphandling. I övrigt kommer de avgifter som förut krävts för överflygningar av Ryssland sänkas och tillämpas mer förutsägbart.

För Sverige är Rysslands WTO-medlemskap särskilt betydelsefullt eftersom det är vårt sjätte viktigaste varuleverantörsland, det största utanför EES. Varuimporten från Ryssland utgör 5,6 % av Sveriges totala import och var under 2012 ungefär två och halv gånger större än exporten. Varuimporten från Ryssland har ökat värdemässigt under senaste åren, både i absoluta tal och i relation till andra länder. Under 2012 uppgick importen till 61 723 miljoner SEK. Varuimporten från Ryssland är koncentrerad runt råvaror och bränslen, framför allt råolja från petroleum.

Däremot har exporten till Ryssland skiftat mycket under senaste åren och representerar nu ungefär 2 % av Sveriges totala export. Därmed är Ryssland vår 13:e största varuexportmarknad, den tredje största utanför EES. Under 2012 uppgick exporten till 23 668 miljoner SEK. Exporten är ganska varierad. Svenska företag exporterar framför allt verkstadsprodukter till Ryssland , som transportmedel och apparater och annan utrustning för telekommunikation.

Läs rapporten Rysslands WTO-anslutning - handelsmöjligheter för svenska företag

För statistik om handeln mellan Sverige och Ryssland klicka här.

För mer information om Rysslands anslutning till WTO klicka här.

För frågor om Rysslands anslutning till WTO kontakta Kommerskollegiums Frihandelsavtalsgrupp.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies