talf%c3%b6ljd-dominobrickor.jpg

Ceta kapitel för kapitel

Här beskriver vi innehållet i Ceta:s 30 kapitel.


Kapitel 01: Allmänna definitioner och inledande bestämmelser

Det första kapitlet förklarar de definitioner och termer som används i avtalet, anger de geografiska tillämpningsområdena samt beskriver vad som gäller när avtalet hänvisar till lagstiftning och andra avtal.

Skriv ut

Kapitel 02: Nationell behandling och marknadstillträde för varor

Kapitlet beskriver hur Ceta kommer att sänka eller ta bort tullar, skatter eller andra avgifter vid varuhandeln mellan EU och Kanada. Enligt principen om nationell behandling åtar sig både EU och Kanada att inte behandla varor som de importerar från varandra mindre förmånligt än varor som tillverkats inom sitt eget territorium. EU och Kanada har kommit överens om att sänka eller avveckla tullar på varor som kommer från den andra parten enligt de avvecklingsperioder av tullar som anges i bilaga 2-A. Med ursprung menas att varan har ursprung i en av parterna enligt ursprungreglerna i protokollet om ursprungsregler och ursprungförfaranden.

För de flesta varor togs tullarna bort direkt när avtalet provisoriskt trädde ikraft. För vissa varor, främst fordon, avvecklas tullarna successivt. Tullarna för alla industrivaror kommer att avvecklas efter en sjuårig övergångsperiod.

Ceta kommer under en övergångsperiod att avveckla de flesta tullar för jordbruksprodukter och livsmedel i handeln mellan Kanada och EU. Efter övergångsperioden försvinner drygt 90 procent av tullarna. För några produkter har EU och Kanada åtagit sig att förbättra marknadstillträdet genom tullkvoter, vilket innebär att tullen sänks eller tas bort endast för en begränsad kvantitet av produkten. Detta gäller till exempel för nötkött (endast hormonfritt kött) vid import till EU. Fjäderfä och ägg kommer inte att liberaliseras vare sig vid import till Kanada eller till EU.

Skriv ut

Kapitel 03: Handelspolitiska skyddsåtgärder

I detta kapitel bekräftar EU och Kanada sina rättigheter och åtaganden enligt WTO:s bestämmelser när det gäller handelspolitiska skyddsåtgärder. Kapitlet omfattar bestämmelser om användandet av antidumpnings- och utjämningsåtgärder samt allmänna skyddsåtgärder. Bestämmelserna innebär att en part kan motverka de skadliga effekterna av illojala handelsmetoder på den inhemska industrin, till exempel om en exportör i det andra landet säljer sina varor till dumpade priser på importlandets marknad eller subventionerar produktion av dessa varor.

Kapitlet innehåller också bestämmelser om transparens och om hur och vilken information som ska lämnas när en part inleder en skyddsåtgärdsundersökning eller tillämpar antidumpnings- och utjämningsåtgärder.

Skriv ut

Kapitel 04: Tekniska handelshinder

Kapitlet om tekniska handelshinder bygger på WTO:s avtal om tekniska handelshinder som reglerar framtagande och tillämpning av tekniska regler. Tekniska regler omfattar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse. I Ceta åtar sig EU och Kanada att arbeta närmare inom testning och certifiering av produkter. Syftet är att öka samarbetet mellan länderna genom ökad öppenhet och ökat informationsutbyte, bland annat genom att underlätta för ländernas standardiseringsorgan och tillsynsmyndigheter att frivilligt utbyta erfarenheter och att identifiera områden där de kan samarbeta närmare.

Avtalet innehåller ett protokoll för att öka ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av varors överensstämmelse med tekniska krav och föreskrifter. För bilsektorn ska Kanada erkänna flertalet europeiska standarder och åtar sig även att undersöka möjligheten att erkänna ännu fler standarder.

Skriv ut

Kapitel 05: Sanitära och fytosanitära åtgärder

Kapitlet behandlar livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd och har som mål att skydda människors, djurs och växters liv och hälsa samtidigt som handeln mellan EU och Kanada ska underlättas. Kapitlet syftar till att främja genomförandet av WTO:s avtal om sanitära och fytosanitära åtgärder, det så kallade SPS-avtalet. SPS-avtalet innehåller regler som WTO-medlemmarna ska följa när de tillämpar åtgärder för att skydda konsumenter mot skadliga livsmedel, djur mot smittsamma djursjukdomar och växter mot växtskadegörare för att handeln inte i onödigt hög grad ska hämmas av SPS-regler.

Kapitel 5 i Ceta bygger vidare på SPS-avtalet och syftar till att minimera krångliga, tidskrävande och potentiellt överlappande delar i regler och procedurer som finns mellan EU och Kanada. Kapitlet ger EU och Kanada rätt att införa sanitära och fytosanitära åtgärder när berättigade skäl finns för att skydda konsumenter, djur och växter, så länge dessa inte leder till omotiverade handelshinder.

Skriv ut

Kapitel 06: Tull och förenklade handelsprocedurer

Detta kapitel syftar till att effektivisera och förenkla EU:s och Kanadas tullförfaranden. Det ska uppnås genom ökad insyn, bland annat genom att offentliggöra tullbestämmelser och tillhandahålla information på nätet, förenklade administrativa processer och ett stärkt samarbete mellan EU och Kanada för att fortsätta arbeta tillsammans för att förenkla handelsprocedurer.

Dessutom ska förfaranden för undersökning, frigörande och kontroll förenklas och vara grundade på riskbedömningsprinciper, istället för att varje last som ankommer för införsel till en av parterna behöver genomgå en omfattande undersökning. EU och Kanada ska också förbättra säkerheten och förutsägbarheten vid tullkontroll och tullklassificering, bland annat genom pålitliga förhandsbesked om tullklassificeringar och en öppen och effektiv överklagandeprocess.

Skriv ut

Kapitel 07: Subventioner

Kapitlet ökar insynen kring statliga subventioner som ges till företag. Både EU och Kanada måste underrätta varandra om de subventionerar produktion av varor. Parterna har även kommit överens om att lämna information till varandra om statligt stöd som ges till företag som tillhandahåller tjänster, om den andra parten ber om sådan information.

Dessutom fastställer kapitlet en mekanism som gör det möjligt för EU och Kanada att samråda med varandra om subventioner som negativt kan påverka handeln mellan dem, och för att hitta lösningar om en subvention konstateras ha negativ påverkan på handeln. EU och Kanada är också överens om att inte subventionera export av jordbruksprodukter till varandras marknader.

Skriv ut

Kapitel 08: Investeringar

I detta kapitel fastställs åtgärder för att öppna upp investeringar mellan EU och Kanada, och regler för att se till att länderna behandlar investerare rättvist. I kapitlet fastställer EU och Kanada transparenta, stabila och förutsägbara regler för investeringar. Partnerna avlägsnar hinder för utländska investeringar, såsom aktielock och prestationskrav, som till exempel krav på att exportera en viss procentdel av en vara eller tjänst, krav på att uppnå en viss del av inhemskt innehåll i produktionen eller krav på ett företag att överföra exempelvis teknik eller någon annan äganderättsligt skyddad kunskap till ett annat företag eller person.

Avtalet innehåller investeringsskydd för europeiska företag som investerar på den kanadensiska marknaden och vice versa. Investeringsskyddet innehåller bland annat bestämmelser om att europeiska investeringar i Kanada inte ska behandlas sämre än inhemska (kanadensiska) investeringar, att investeringarna är garanterade en rättvis och skälig behandling och viss ersättningsnivå för expropriation av investeringar. Parterna inrättar ett nytt skiljeförfarande (Investment Court System) för det fall en investeringstvist skulle uppkomma mellan en investerare och en stat.

Kapitlet försäkrar att en stats rätt att reglera bibehålls.

Skriv ut

Kapitel 09: Gränsöverskridande handel med tjänster

Detta kapitel gör det lättare för individer och företag från EU att tillhandahålla tjänster till kanadensiska kunder, och vice versa. EU och Kanada åtar sig att garantera en rättvis och likvärdig tillgång till varandras tjänstemarknader. Kapitlet omfattar bland annat juridiska tjänster, redovisnings- och bokföringstjänster, transporttjänster, telekommunikationstjänster och tjänster relaterade till turism.

Ceta är det mest långtgående frihandelsavtal som både EU och Kanada slutit vad gäller tjänstehandel. För första gången någonsin i ett frihandelsavtal har de kanadensiska provinserna gjort åtaganden om öppenhet för europeiska företag på deras tjänstemarknader.

När EU förhandlar tjänstehandel med andra länder exkluderas alltid offentliga tjänster, det vill säga tjänster inom ramen för det offentliga skolväsendet och hälso- och sjukvårdssystemet. Det gäller även för Ceta. Ett undantag är tjänster såsom tandläkarkliniker och vårdcentraler. Här har Sverige i WTO sedan 1995, genom GATS-avtalet, bundit oss till att inte begränsa antalet utländska aktörer och inte diskriminera utländska aktörer. Detta bekräftas i Ceta.

Skriv ut

Kapitel 10: Fysiska personers inresa och tillfälliga vistelse för affärsändamål

Kapitlet innehåller bestämmelser som ska underlätta för utbildad arbetskraft som tillfälligt reser in och befinner sig i EU eller Kanada för affärsändamål. Det kan till exempel vara personer som tillfälligt förflyttas till en annan fysisk plats inom ett företag, specialister och experter, investerare eller praktikanter med akademisk examen. Kapitlet anger bland annat vilka typer av yrken och sektorer som omfattas samt den maximala längden på affärsvistelsen.

Skriv ut

Kapitel 11: Ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer

Det här kapitlet skapar ett ramverk som skulle kunna göra det möjligt för EU och Kanada att erkänna varandras yrkesmässiga kvalifikationer. Som ett exempel skulle det kunna innebära att en yrkesverksam advokat som är auktoriserad i ett EU-land i framtiden även kan utöva sina juridiska tjänster i Kanada. Genom avtalet skapas ett ramverk för att underlätta ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer. Det är sedan upp till berörda myndigheter eller yrkesorganisationer inom både EU och Kanada att förhandla fram ett förslag om så kallade ömsesidigt erkännande som sedan kan integreras i Ceta.

Skriv ut

Kapitel 12: Inhemska regleringar

Det här kapitlet handlar om de åtgärder som införs eller upprätthålls av EU eller Kanada avseende licensierings- och kvalifikationskrav för företag eller individer som vill tillhandahålla en tjänst eller utöva en viss ekonomisk verksamhet på respektive parts marknad. Kapitlet anger att de regler som EU och Kanada utfärdar gällande licensierings- och kvalifikationskrav ska offentliggöras för allmänheten, och vara rimliga, tydliga och transparenta.

Skriv ut

Kapitel 13: Finansiella tjänster

Avtalet ger finansiella institutioner och investerare i EU och Kanada tillträde till varandras marknader på ett rättvist och likvärdigt sätt. Dock gäller vissa förbehåll, och bestämmelserna uppfyller fullt ut de försiktighetsåtgärder, så som tillsyns- och regleringsstandarder, som finns på plats i EU och Kanada. Finansiella tjänsteföretag och institut kan endast erbjuda sina tjänster i ett begränsat antal sektorer, såsom vissa försäkrings- och banktjänster. Offentliga pensioner och lagstadgade socialförsäkringssystem är exkluderade ur avtalet.

Kapitlet skapar en kommitté för finansiella tjänster med avsikt att hjälpa både EU och Kanada att övervaka och reglera den finansiella tjänstesektorn.

Skriv ut

Kapitel 14: Internationella sjötransporttjänster

I det här kapitlet fastställs ramarna för att reglera marknaden för internationella sjötransporttjänster mellan EU och Kanada. Det omfattar åtgärder för att säkerställa en rättvis och likvärdig tillgång till hamnar och hamntjänster, till exempel bogsering och lotsning, för varandras handelsfartyg.

Skriv ut

Kapitel 15: Telekommunikation

EU och Kanada åtar sig att säkerställa att varandras företag har tillgång till och kan använda offentliga telenät och teletjänster. Kapitlet innehåller regler för att säkerställa konkurrensen på telekommunikationsmarknaden och bekräftar kundernas rätt till att behålla sitt nummer vid byte av leverantör och att motta telekommunikationstjänster i avlägset belägna områden.

Skriv ut

Kapitel 16: Elektronisk handel

Detta kapitel omfattar handel som sker elektroniskt (e-handel), till exempel nätshopping. Kapitlet innehåller regler som garanterar att personuppgifter skyddas vid e-handel. EU och Kanada har kommit överens om att tullar inte får tas ut på en leverans som sänds på elektronisk väg. Dessutom är partnerna överens om att främja utvecklingen av elektronisk handel sinsemellan, genom att samarbeta i frågor som rör e-handel, till exempel för att motarbeta skräppost.

Skriv ut

Kapitel 17: Konkurrenspolitik

I kapitlet har EU och Kanada kommit överens om att förbjuda affärsmetoder som snedvrider konkurrensen och handeln, så som karteller, konkurrensbegränsande aktiviteter av ett företag med dominerande ställning på marknaden och företagssammanslagningar som begränsar konkurrensen. Partnerna förbinder sig att på ett öppet och rättvist sätt tillämpa sin konkurrenslagstiftning och bekräftar vikten av samarbete mellan respektive konkurrensmyndigheter.

Skriv ut

Kapitel 18: Statliga företag, monopol och företag som beviljats särskilda rättigheter eller privilegier

EU och Kanada har bestämt att de inte ska ingripa i eller potentiellt snedvrida villkoren för privata företag. Parterna kommer att garantera att statligt ägda företag, monopol och företag som beviljats särskilda rättigheter inte kommer att diskriminera varor, tjänster eller investeringar från den andra parten. Dock hindrar inget i kapitlet någon utav partnerna ifrån att utse eller upprätthålla ett statligt företag eller monopol, eller från att ge företag särskilda rättigheter eller privilegier. Bestämmelserna ser till att båda parter har full valfrihet i hur de tillhandahåller offentliga tjänster till sina medborgare.

 

Skriv ut

Kapitel 19: Offentlig upphandling

I det här kapitlet anges de områden där företag från EU och Kanada kan delta i varandras offentliga upphandling, på nationell-, regional-, och lokal nivå. Det är första gången Kanada öppnar upp för offentlig upphandling på alla statliga nivåer i ett bilateralt avtal, inklusive på provinsnivå. EU och Kanada öppnar upp för offentlig upphandling i ett stort antal sektorer, med undantag bland annat för sjukvårdstjänster och energisektorn.

Mycket i kapitlet handlar också om att EU och Kanada ska öka transparensen i respektive parts upphandlingssystem, för att göra det lättare för företag att delta i en upphandling. Det handlar bland annat om att göra information tillgänglig på internet. Kanada kommer att skapa en hemsida som ska underlätta för europeiska företag att delta i offentlig upphandling på den kanadensiska marknaden.

Skriv ut

Kapitel 20: Immateriella rättigheter

Målet med kapitlet om immateriella rättigheter är att underlätta produktionen av och handeln med innovativa och kreativa produkter och tjänster mellan EU och Kanada genom att samtidigt få till stånd ett fullgott och effektivt skydd av immateriella rättigheter och säkerställa att lagstiftningen efterlevs. Kapitlet bygger på befintliga internationella immaterialrättslagar för att utveckla regler och standarder som är förenliga med både EU:s och Kanadas system. Kapitlet beskriver också förfaranden för att skydda mot immaterialrättsintrång, och anger områden där parterna kan öka sitt samarbete.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies