Tunisien - en del av EU:s associationsavtal med MENA-länderna

Tunisien var det första landet i regionen att sluta ett Associationsavtal med EU redan 1995 och det finns idag inga tullar på industrivaror från Tunisien. Avtalet som trädde i kraft 1998 reglerar formellt den EU-tunisiska handelsrelationen och innebär att parterna delvis får ett gemensamt regelverk med ömsesidiga rättigheter och förpliktelser. Associationsavtalet innehåller utöver fri rörlighet för varor även viss liberalisering av jordbruksprodukter, fiskeprodukter, ursprungsregler, administrativt samarbete samt tullprocedurer. Tunisien har också ett avtal om tvistlösning i kraft sedan 2011.

Vad gäller Tunisien lanserades förhandlingar om ett DCFTA hösten 2015 och en första preliminär runda har hållits. Avtalet ska bygga vidare på Associationsavtalet och inkludera hela den "breda handelsagendan" samt gradvis anpassning till EU:s regelverk inom vissa områden (ACAA om elektriska produkter och byggprodukter).

Bakgrund

EU har så kallade Associationsavtal med ett antal Medelhavsländer sedan slutet på 1990-talet/början på 2000-talet. Associationsavtal innehåller ett avsnitt om frihandel men också avsnitt om politisk dialog och samarbete. Med dessa avtal etableras en plattform för dialog och möjligheter att stödja social och ekonomisk utveckling.

Dessa avtal är begränsade till varuhandel men har även kompletterats med en rad bilaterala avtal på handelsområdet i syfte att expandera rådande handelsrelationer. Det handlar om särskilda avtal för jordbruksprodukter, industriella standarder, tvistlösning, tjänster och etableringar. Vissa av dessa förhandlingar har avslutats medan andra pågår för att senare inkorporeras i framtida nya bredare avtal.

EU har sedan 2011 förhandlingsmandat att inleda förhandlingar om djupa och omfattande handelsavtal (DCFTA) med de fyra så kallade Agadirländerna Egypten, Jordanien, Marocko och Tunisien. DCFTA ska innefatta "den breda handelsagendan" såsom tjänster, investeringar, offentlig upphandling, konkurrens, immaterialrätt och även gradvis närmande till EU:s lagstiftning på vissa områden såsom så kallade "Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products", ACAA-avtal. ACAA är en typ av ömsesidigt erkännande som innebär att särskilda sektorer väljs ut för att anpassa infrastruktur och regler för att underlätta konformitetsbedömning och underlätta handel. DCFTA-förhandlingar har startat med Marocko och Tunisien.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies