Frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea

Avtalet mellan EU och Sydkorea är det mest omfattande frihandelsavtal som EU har förhandlat fram vid sidan av EES-avtalet och avtalet med Schweiz. Det är brett och berör många olika handelspolitiska frågor.

Svenska företag får genom avtalet mellan EU och Sydkorea ökade möjligheter att exportera när tullarna avvecklas i Sydkorea. En tullfri import från Sydkorea gynnar samtidigt konsumenter samt importörer av till exempel insatsvaror genom att prisnivån kan bli lägre. I de flesta fall kommer tullarna att avvecklas direkt. Andra produkter blir föremål för stegvis nedtrappning under avvecklingsperioden. Få produkter är helt undantagna tullavveckling.

EU har i Sydkoreaavtalet tagit ett större grepp om de så kallade icke-tariffära handelshindren. Dessa handelshinder utgör betydande hinder för näringslivet men är inte tullar utan exempelvis tekniska handelshinder. Avtalet innehåller till exempel sektorsspecifika bilagor för sektorerna motorfordon, elektronik, medicinska och farmaceutiska produkter samt kemivaror. Bilagorna innehåller framför allt ökad anpassning till internationella standarder, transparens och icke-diskriminering.

Kommerskollegium anser att avtalet relativt väl uppfyller svenska intressen och att det är ambitiöst när det gäller tjänstehandel och investeringar.

Sydkoreaavtalet är det första av den så kallade nya generationens frihandelavtal som grundar sig på den nya handelsstrategin enligt Europeiska kommissionens meddelande från 2006 ”Ett konkurrenskraftigt Europa i världen”.

Villkor för handel med jordbruksprodukter


Nedan hittar du mer information om följande ämnen: 

Hur utnyttjar jag de avvecklade respektive sänkta tullarna i avtalet?

Så här snabbt avvecklas tullarna

Sydkoreas åtaganden på industrivarutullar

Sydkoreas åtaganden på tullar för fisk- och fiskeprodukter

EU:s åtaganden på industrivarutullar

EU:s åtaganden på tullar för fisk och fiskeprodukter

Sydkoreas åtaganden för tjänstehandel och etableringar

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies