Ecuador

Den 17 juli 2014, efter endast fyra förhandlingsrundor, lyckades EU och Ecuador enas om innehållet i ett frihandelsavtal. Innan avtalet kan träda i kraft formellt, måste det översättas, undertecknas och ratificeras av alla inblandade. Denna process inleddes den 12 december 2014 då båda parter skrev under en provisorisk version av avtalstexten.

Överenskommelsen kommer att ingå i frihandelsavtalen mellan EU och Peru samt Colombia (den Andiska gemenskapen där också Bolivia ingår). På grund av att Ecuador fortfarande förhandlar om att ansluta sig till handelsavtalet EU-Colombia och Peru så har en tillfällig lagstiftning införts för att inte störa handeln under denna förhandlingsperiod. Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1384/2014

Genom att ingå detta avtal etablerar parterna ett frihandelsområde mellan dem, där handeln gradvis kommer att liberaliseras. Nyckelprodukter för EU:s (och Sveriges) export kommer med tiden att importeras tullfritt (obegränsat eller inom en tullkvot) i Ecuador. Det kan vara produkter som till exempel personbilar, alkoholprodukter, visa mejeriprodukter, kött och köttprodukter.

Frihandelsavtalet

Ecuador får förmånligt marknadstillträde till EU för sina viktigaste exportprodukter – bananer, blommor, kaffe, kakao, frukter och nötter. Dessutom, kommer EU att nästa helt liberalisera importen av industrivaror, fisk och fiskprodukter från Ecuador.

Förutom marknadstillträde täcker avtalet även tjänstehandeln och investeringar, offentligupphandling, immaterialrätt, hållbar utveckling. När det exempelvis gäller tjänstehandeln får europeiska företag bättre förutsättningar i Ecuador inom sektorer som är viktiga för EU, bland annat telekommunikation, finansiella tjänster, affärstjänster, miljötjänster, distribution tjänster samt etablering i icke-tjänstesektorer.

Bakgrundsinformation

Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Andinska gemenskapen (Peru, Colombia, Ecuador och Bolivia) började 2007. Bolivia och Ecuador lämnade förhandlingarna 2008 respektive 2009, men båda länderna fick möjlighet att ansluta sig senare till processen om de skulle vara intresserade av det. EU avslutade förhandlingarna med Peru och Colombia 2010.

Frihandelsavtalet mellan EU och Peru och Colombia undertecknades 2012 och trädde i kraft under 2013 (1 mars 2013 med Peru och 1 augusti 2013 med Colombia).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies