Palestinska myndigheten - en del av EU:s associationsavtal med MENA-länderna

Ett så kallat "interimsavtal" är i kraft mellan EU och den palestinska myndigheten sedan 1997. Det innebär tull- och kvotfritt marknadstillträde till EU för palestinska industrivaror och en nedtrappning av tullar mot EU:s industrivaror över en femårsperiod. Ett avtal för ytterligare liberalisering av jordbruk och processade jordbruksprodukter är i kraft sedan 2012.

Bakgrund

EU har så kallade Associationsavtal med ett antal Medelhavsländer sedan slutet på 1990-talet/början på 2000-talet. Associationsavtal innehåller ett avsnitt om frihandel men också avsnitt om politisk dialog och samarbete. Med dessa avtal etableras en plattform för dialog och möjligheter att stödja social och ekonomisk utveckling.

Dessa avtal är begränsade till varuhandel men har även kompletterats med en rad bilaterala avtal på handelsområdet i syfte att expandera rådande handelsrelationer. Det handlar om särskilda avtal för jordbruksprodukter, industriella standarder, tvistlösning, tjänster och etableringar. Vissa av dessa förhandlingar har avslutats medan andra pågår för att senare inkorporeras i framtida nya bredare avtal.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies