EPA-avtalet med östra och södra Afrika: ESA

ESA-avtalet består av ett antal spridda länder i Östra och södra Afrika, vilka i dagsläget är Mauritius, Seychellerna, Zimbabwe och Madagaskar.

Övriga länder som vid förhandlingsstarten var en del av ESA-förhandlingarna men som inte varit intresserade av att fortsätta förhandlingarna och ingå ett avtal är Comoros, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Malawi, Sudan och Zambia. Dessa länder skulle dock kunna ansluta sig i framtiden.

Bakgrund

EU har sedan 2002 förhandlat så kallade Economic Partnership Agreements, EPA-avtal, med de 77 AVS-länder som EU historiskt gett särskilda preferenser till. EPA-avtalen ska ersätta de ensidiga preferenserna (Cotonou-avtalet) med reciproka avtal som är förenliga med WTO:s regelverk. AVS-länderna har varit indelade i sju olika förhandlingsgrupper *.

EPA-avtalen skulle förutom att sänka tullar också innefatta bland annat tjänstehandel, investeringar, konkurrens och andra viktiga handelsrelaterade frågor. Avtalen ska till skillnad från vanliga frihandelsavtal vara kopplade till handelsrelaterat bistånd och erbjuda flexibilitet för EPA-länderna i form av till exempel längre övergångsperioder för liberalisering.

Själva syftet med avtalen var förutom att vara WTO-förenliga även att främja AVS-ländernas ekonomiska utveckling och möjlighet till diversifiering av handel samt främja ökad regional integration. Detta eftersom resultatet av ensidiga preferenser inte varit tillfredställande – trots ökat marknadstillträde hade många länder inte lyckats använda preferenserna till att diversifiera sin handel. Avtalen skulle varit färdigförhandlade den 31 december 2007.

ESA-avtalet

Utöver CARIFORUM och två Stillahavsländer (Pacific-EPA) var det enbart fyra afrikanska länder som undertecknade och ratificerade ett så kallat "interimsavtal". Med "interimsavtal" menas ett ofärdigt avtal som skulle garantera tull- och kvotfritt marknadstillträde till dess att samtliga länder som tillhör ESA-förhandlingarna skulle förhandla avtal som gick utöver enbart varuhandel. Avtalet innehåller främst marknadstillträde för varor men även fiske, ursprungsregler, skyddsinstrument, tvistlösning samt handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

ESA-avtalet är provisoriskt tillämpat sedan 2012.

* Karibien (CARIFORUM) och Stillahavsöarna (Pacific) samt fem grupper i Afrika: Östafrika (ECOWAS), Östra och södra Afrika (ESA), Södra Afrika (SADC), Östafrika (EAC) och Centralafrika (CEMAC).

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies