TBT-avtalet

Syftet med WTO:s avtal om Technical Barriers to Trade (TBT) är att förebygga och begränsa onödiga tekniska handelshinder.

Det ursprungliga TBT-avtalet var ett resultat av Tokyorundan och trädde i kraft år 1980. Avtalet omförhandlades under Uruguayrundan och en reviderad version trädde i kraft år 1995. I samband med bildandet av WTO kom parterna i det reviderade TBT-avtalet att omfatta organisationens samtliga medlemmar.

Avtalet innehåller bestämmelser som medlemmarna ska rätta sig efter när de utarbetar, fastställer och tillämpar tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse ("tekniska regler"). Till tekniska föreskrifter räknas krav på varuegenskaper och därmed sammanhängande processer och tillverkningsmetoder, exempelvis krav på kvalitetsnivå, prestanda, säkerhet och mått, terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav. Med förfaranden för bedömning av överensstämmelse menas metoder för att kontrollera att tillämpliga krav i tekniska föreskrifter eller standarder är uppfyllda.

Enligt avtalet ska förslag till nya tekniska föreskrifter och förfaranden för bedömning av överensstämmelse, som skiljer sig från eller för vilka internationella standarder saknas och som kan ha en väsentlig inverkan på handeln, anmälas till TBT-sekretariatet. Nya tekniska handelshinder kan förebyggas genom att medlemmarna på ett tidigt stadium kan ta del av kommande tekniska regler och inkomma med synpunkter på reglernas utformning. Anmälda regler får inte antas förrän tre månader efter det att de har anmälts.

Enligt avtalet ska medlemmarna upprätta en eller flera upplysningscentraler som på förfrågan ska förse övriga medlemmar med information och underlag om tekniska föreskrifter, standarder och förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

Kommerskollegium är Sveriges så kallade upplysningscentral enligt TBT-avtalet. Kollegiet ansvarar även för anmälningsprocedurerna enligt avtalet och deltar vid TBT-kommitténs möten.

Kommerskollegium bevakar förslag till tekniska föreskrifter, som andra länder anmält enligt WTO:s avtal om tekniska handelshinder (TBT-avtalet), som ett led i arbetet med att förebygga handelshinder. Vi sprider relevant information till myndigheter eller andra intressenter om nya förslag eller reaktioner på förslag från kommissionen och andra länder.

Syftet är att intressenter ska kunna använda informationen i verksamheten. Nya förslag till tekniska föreskrifter inom olika områden kan sökas fram på kommissionens databas för WTO-anmälningar. Det är även möjlighet att prenumerera på nya anmälningar inom en särskild sektor eller från ett särskilt land.

EU-ländernas anmälningsrutiner

På det harmoniserade EU-området är det EU-kommissionen som ansvarar för att anmäla tekniska regler enligt TBT-avtalet. EU har en liknande anmälningsprocedur för tekniska föreskrifter på den inre marknaden enligt anmälningsdirektivet (98/34/EG).

Läs mer om myndigheternas rutiner enligt anmälningsdirektivet

Myndigheters anmälningar enligt TBT-avtalet görs enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler och Kommerskollegiums verkställighetsföreskrifter KFS 2008:1. Anmälningsformuläret för tekniska regler enligt TBT-avtalet är samma som för tekniska föreskrifter enligt EU:s anmälningsdirektiv (98/34/EG) och finns i högerspalten.

Kontakt för produktregler

Få reda på produktregler i andra länder via upplysningscentralerna som du finner på WTO:s webbplats

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies