Sanktioner mot Jemen

Informationen senast uppdaterad 2019-01-11

Bakgrund enligt FN-resolution/EU-förordning

Jemen har under en längre tid präglats av interna konflikter med motsättningar mellan olika grupperingar. FN har manat till en fredlig, politisk lösning på konflikten och uttryckt stöd för den politiska lösning som arbetats fram med stöd av Gulfstaternas samarbetsråd. 2014 beslutade FN att sanktioner skulle införas mot personer, organ eller enheter som medverkar i eller stöder handlingar som hotar fred, säkerhet och stabilitet i Jemen.

Sanktionerna innebär bl.a. att ett antal utpekade personer och enheter får sina tillgångar och ekonomiska resurser frysta. EU har genomfört sanktionerna genom förordning (EU) nr. 1352/2014 (med uppdateringar).

Kommerskollegiums uppdrag

Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordning (EU) nr. 1352/2014. Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 2 i förordningen. Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga. Detta under förutsättning att tillgångarna/penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är:

  • nödvändiga för att täcka grundläggande behov inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,
  • avsedda endast för betalning av rimliga arvoden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,
  • nödvändiga för att täcka extraordinära kostnader,
  • föremål för beslut om kvarstad inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande eller ett skiljedomsförfarande, vilket fattades före enheten/organet listades, eller är föremål för rättsligt eller administrativt avgörande eller en skiljedom som meddelas före den dagen, eller
  • avsedda för betalning som uppkommit inom ramen för avtal som ingåtts eller en förpliktelse som uppkommit före den dag då enheten/organet listats.

För undantagsgrunderna ”grundläggande behov” samt ”rimliga arvorden eller ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster” krävs även att FN:s sanktionskommitté inte har någon invändning mot att tillstånd meddelas. För att undantag ska beviljas på grund av ”extraordinära kostnader” krävs godkännande från FN:s sanktionskommitté.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies