Sanktioner mot Iran

Informationen senast uppdaterad 2017-08-14

Bakgrund enligt EU-förordning

Det finns två parallella system av sanktioner mot Iran. Det ena har sin bakgrund i Irans kärntekniska program, det andra i situationen för mänskliga rättigheter i Iran. Kommerskollegium är inte behörig myndighet gällande de kvarvarande kärnteknikrelaterade sanktionerna. Utförlig information om dessa, samt om behöriga myndigheter, finns på regeringens webbplats.

Kommerskollegiums uppdrag

På grund av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran har EU infört sanktioner mot landet. Restriktionerna riktar sig mot dem som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av dem fryses genom förordning (EU) nr. 359/2011 av den 12 april 2011. Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordningen. Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 2 i förordningen och listas i bilaga I.

Till följd av situationen i Iran har förteckningen över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser fryses utökats och uppdaterats ett flertal gånger, se förordningarna i kolumnen till höger.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga (avseende juridiska personer).
Tillgångar och ekonomiska resurser kan frigöras om:

  • de avser att tillgodose grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden samt ersättning för extraordinära kostnader.
  • de omfattas av ett beslut eller en skiljedom om kvarstad.
  • de avser att användas för betalning enligt tidigare ingånget avtal innan sanktionerna trädde i kraft eller innan personen fördes upp på lista över sådana personer som omfattas av sanktioner.

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies