Sanktioner mot Iran

Informationen senast uppdaterad 2018-09-06

Nya amerikanska sanktioner mot Iran

Den 6 augusti 2018 utfärdade den amerikanske presidenten Executive Order Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran. Eftersom detta är lagstiftning som inte tillämpas i Sverige och eller av svenska myndigheter kan Kommerskollegium inte ge råd eller vägledning om dessa sanktioner. Kommerskollegium hänvisar istället till Office of Foreign Assets Control (OFAC) vid Treasury Department, USA  OFAC har publicerat en vägledning om tillämpningen av de amerikanska sanktionerna som du hittar här.

Europeiska åtgärder med anledning av nya amerikanska sanktioner mot Iran

Europeiska kommissionen antog den 7 augusti 2018 dels en genomförandeförordning 2018/1101 som preciserar tillämpningen av art. 5 andra stycket i förordning 2271/1996 och en delegerad förordning 2018/1100 som ändrar bilagan till förordning 2271/1996.

Ändringarna innebär bl.a. följande. Personer i EU och bolag med säte i EU ska rapportera till Europeiska kommissionen om man direkt eller indirekt påverkas på visst angivet sätt av de amerikanska rättsakterna Iran Sanctions Act of 1996 eller Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012.

Domar och beslut av myndigheter och domstolar utanför EU som ger effekt åt dessa lagar ska inte erkännas eller verkställas inom EU.

Personer i EU och bolag med säte i EU får heller inte aktivt eller med medveten underlåtenhet uppfylla krav eller förbud som grundar sig på dessa lagar eller är en direkt eller indirekt följd av samma lagar.

Personer i EU och bolag med säte i EU som ägnar sig åt handel eller kapitalrörelser eller därmed sammanhängande kommersiell verksamhet mellan EU och tredje land har rätt till ersättning för all slags skada inklusive kostnader av rättslig natur som vållats den personen eller bolaget genom tillämpningen av lagarna ovan eller åtgärder som grundar sig på eller följer av dem. Sådan ersättning kan erhållas från personer och bolag som eller andra enheter som vållar skadan eller från en person eller ett bolag som företräder den skadevållande personen, bolaget eller enheten eller utgör en mellanhand.

Under vissa omständigheter som anges i art. 5 andra stycket förordning 2271/1996 och genomförandeförordning 2018/1101 kan Europeiska kommisisonen medge undantag från förordning 2271/1996 för fullgörande av krav eller förbud om personen eller EU:s intressen annars skulle lida allvarlig skada. En ansökan om undantag skickas till Europeiska kommissionen som också kan svara på närmare frågor.

Bakgrund enligt EU-förordning om restriktiva åtgärder mot Iran

Det finns två parallella system av europeiska sanktioner mot Iran. Det ena har sin bakgrund i Irans kärntekniska program, det andra i situationen för mänskliga rättigheter i Iran. Kommerskollegium är inte behörig myndighet gällande de kvarvarande kärnteknikrelaterade sanktionerna. Utförlig information om dessa, samt om behöriga myndigheter, finns på regeringens webbplats.

Kommerskollegiums uppdrag

På grund av allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter i Iran har EU infört sanktioner mot landet. Restriktionerna riktar sig mot dem som medverkar i eller är ansvariga för ledning eller genomförande av allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av dem fryses genom förordning (EU) nr. 359/2011 av den 12 april 2011. Kommerskollegium är behörig myndighet för delar av förordningen. Uppdraget rör de juridiska personer, enheter och organ som omfattas av artikel 2 i förordningen och listas i bilaga I.

Till följd av situationen i Iran har förteckningen över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser fryses utökats och uppdaterats ett flertal gånger, se förordningarna i kolumnen till höger.

Ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Kommerskollegium kan ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga (avseende juridiska personer).
Tillgångar och ekonomiska resurser kan frigöras om:

  • de avser att tillgodose grundläggande behov, betalning av rimliga juridiska arvoden samt ersättning för extraordinära kostnader.
  • de omfattas av ett beslut eller en skiljedom om kvarstad.
  • de avser att användas för betalning enligt tidigare ingånget avtal innan sanktionerna trädde i kraft eller innan personen fördes upp på lista över sådana personer som omfattas av sanktioner.

Här kan du ladda ned en blankett för att ansöka om frigörande av frysta tillgångar och ekonomiska resurser: Blankett för ansökan om frigörande av frysta tillgångar

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare och skickas till regi...@kommers.se.

Om det rör sig om en fysisk persons tillgångar eller ekonomiska resurser, kontakta Försäkringskassan.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies