trad.jpg

Handel och hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling definieras ofta som att en hållbar utveckling råder när dagens generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Detta i enlighet med den så kallade Brundtland-kommissionen i slutet av 1980-talet i rapporten "Our Common Future". Hållbar utveckling innefattar tre likvärdiga dimensioner – ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Hållbarhet är en övergripande målsättning i de avtal som idag reglerar internationell handel. Det är därför viktigt att analysera hur handel indirekt både påverkar och påverkas av ekonomiska, miljömässiga och sociala förutsättningar. Detta för att bestämma både vilka villkor som ska gälla för handeln samt vilka åtgärder som krävs inom andra områden än handelspolitik för att handeln ska bidra till hållbarhet.

Handel är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Handel i sig är dock inte tillräckligt för att uppnå en hållbar utveckling av såväl ekonomin, miljön och sociala förhållanden. Möjligheterna att ta del av och optimalt utnyttja handelns positiva effekter är till stor utsträckning beroende av en mängd andra faktorer. Ett lands specifika förutsättningar såsom utbildningsnivå, statsskick, rättssystem och grad av jämställdhet, har stor betydelse för vilken effekt handeln får. Det är därför uppenbart att andra, såväl nationella som internationella, regler och åtgärder krävs för att handel ska vara ett så positivt bidrag som möjligt för hållbar utveckling.

Ibland sammanfaller handelsreglerna och hållbarhetsmålen och är ömsesidigt stödjande. Exempelvis bidrar handel till att samhällets resurser utnyttjas på ett mer effektivt sätt, vilket även är positivt för miljön. I andra situationer så kan målen däremot hamna i konflikt med varandra. I sådana situationer behöver en avvägning mellan de olika målen och intressena göras. I vissa fall kan tydliga handelsregler bidra till att avgöra när det är tillåtet att göra undantag från handelsreglerna för att skydda ett annat intresse, såsom exempelvis skydd för mänskliga rättigheter. I andra situationer blir detta en politisk intresseavvägning.

Sammanfattningsvis kan handel alltså bidra till en hållbar samhällsutveckling, men inte utan ytterligare kompletterande åtgärder.

Kommerskollegium analyserar hur den globala handeln påverkar, och påverkas av, samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling. Närmare information om vårt arbete under respektive område finner du i menyn till vänster.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies