Forum för Tekniska Regler

Kommerskollegium har en central roll i så väl arbetet för en väl fungerande inre marknad som i arbetet med att förhindra tekniska handelshinder mellan EU och tredje land. Kollegiet är central informationspunkt för WTO:s avtal om tekniska handelshinder och deltar i internationellt standardiserings- och regelsamarbete med syfte att begränsa förekomsten av icke-tariffära handelshinder. 

Tekniska regler diskuteras regelbundet i särskilt forum

För att utbyta information och samla in synpunkter inom detta område träffar kollegiet andra berörda intressenter i en kontaktgrupp, Forum för tekniska regler, FTR. Syftet med gruppen är att informera och samråda om utvecklingen i EU och globalt i det som gäller ordningar på tekniska regelområdet, det vill säga tekniska föreskrifter, standarder och procedurer för bedömning av överensstämmelse. Standarder med koppling till harmoniserad europeisk lagstiftning, utvecklingen av den europeiska standardiseringsprocessen, standardiseringens, nationella, europiska och internationella organisation och arbetssätt liksom enskilda handelshinder, är ofta föremål för diskussion under mötena.

Forum för tekniska regler, som möts tre gånger per år på Kommerskollegium, omfattar representanter från Utrikesdepartementet, myndigheter, branschorganisationer, de svenska standardiseringsorganisationerna, intresseorganisationer samt några företag.

Kontaktperson vid sekretariatet på Kommerskollegium:

Linda Bodén
Tel: 08–690 48 63

E-post: ft...@kommers.se

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies