Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

2012

 1. Augusti 2012 | Rapporter | Svenska

  Åtgärder för en förbättrad inre marknad

  Denna rapport uppdaterades 2014. Gå till den uppdaterade rapporten.

  I denna publikation redogör Kommerskollegium för ett antal områden där den fria rörligheten skulle kunna fungera bättre på EU:s inre marknad. Kommerskollegium bedömer att åtgärder inom dessa områden skulle leda till en mer integrerad och välfungerande inre marknad.

 2. Juni 2012 | Rapporter | English

  Global Value Chains in EU Anti-Dumping Practice

  - The Economic Impact of Anti-Dumping Duties on Intermediate Goods and the “Union Interest Test”

  This report examines EU anti-dumpingpolicy with regard to its impact on users of goods that are subject to anti-dumping measures.In particular, this is done in light of the fact that the interest of industrial users has not once influenced the outcome of an anti-dumping proceeding (at least since 1998).

 3. Juni 2012 | Rapporter | Svenska

  Hur gränslöst är Molnet?

  En introduktion till cloud computing och internationell handel

  Under de senaste decennierna har den digitala utvecklingen revolutionerat sättet på vilket vi kommunicerar, handlar och gör affärer. I allt snabbare takt förflyttas data över internet och efterfrågan på information oavsett tid och plats ökar hela tiden i takt med att utbudet och teknologin flyttar fram gränserna för vad som är möjligt.I denna skrift ges en kort introduktion till handelsaspekter på Molnet. Några områden som kan utgöra potentiella hinder för den internationella handeln med molntjänster identifierasoch diskuteras.

  Rapporten finns även på engelska

 4. Maj 2012 | Rapporter | Svenska

  Handel, transporter och konsumtion

  - Hur påverkas klimatet?

  Det finns många aspekter på handel och miljö. I den här rapporten skärskådar vi just klimataspekter på handel och transporter. Vi konstaterar att den vanliga bilden av fördelarna med närproducerat är kraftigt förenklad – ibland är den korrekt, ibland är den helt felaktig. Vi går igenom forskningen och försöker bena upp sambanden.

 5. April 2012 | Rapporter | English

  The Impact of Rules of Origin on Trade

  – a Comparison of the EU’s and the US’s Rules for the Textile and Clothing Sector

  The aim of this report is to examine the effects of rules of origin. We discuss the importance of the design of the rules, for preferential agreements to make a difference. The evident objective of non-reciprocal trade agreements is to stimulate exports from developing countries to industrialised markets. However, actual exports using the preferential arrangements do not increase as one could expect or at least hope for.

 6. Mars 2012 | Rapporter | English

  Business Reality and Trade Policy – Closing the Gap

  I den här rapporten sätts den ökande specialiseringen och globala värdekedjor i relation till handelspolitiken. Vi konstaterar att flera handelspolitiska instrument, till exempel, regler som fastställer en varas ursprung, inte tar hänsyn till denna utveckling och att de därför har dålig koppling till verkligheten. Vi påpekar även det märkliga i att EU fortsätter ta ut tullar på insatsvaror till EU:s egen industri.

 7. Mars 2012 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2011

  Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

  I Solvit-rapporten från 2011 presenteras ärenden som belyser olika typer av frågor som handlagts inom nätverket under året. Ärendena är uppdelade på fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

 8. Februari 2012 | Rapporter | English

  Dumping or Competition?

  The EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles

  Denna skrift påvisar att ”prisdumpning” enligt WTO:s definition äger rum inom EU och att denna ”prisdumpning” inom EU anses utgöra normal konkurrens, då inga åtgärder föranleds. Analysen visar att EU:s antidumpningsförordning måste förändras på flera avgörande punkter om syftet med antidumpningsåtgärder ska vara att främja en effektiv konkurrens. Om ingen förändring av regelverket sker bidrar antidumpningstullarna endast till att främja en orättvis konkurrens där EU:s egen tillverkningsindustri gynnas till de europeiska konsumenternas nackdel.

 9. Februari 2012 | Rapporter | English

  Anti-Dumping or Unjustified Protection?

  The EU Anti-Dumping Duties on Ceramic Tiles

  Denna skrift analyserar EU:s antidumpningstullar på importen av kakel från Kina ur ett kritiskt perspektiv. Skriften anför att antidumpningsåtgärderna på importen av kakel från Kina är olämpliga. Det är inget uppenbart fall av prisdumpning, det är inte ett uppenbart fall av skada, och den skada som påvisas är sannolikt inte orsakad av den påstådda ”prisdumpningen”. Det är såldes svårt att identifiera något orsakssamband. Tilläggas bör att det är svårt att argumentera för att det skulle vara i EU:s intresse att införa antidumpningsåtgärderna.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies