Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Ömsesidigt erkännande av AEO-program

Säkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling – lägesrapport hösten 2010

Rapporten är tänkt som en uppföljning av utredningen Säkerhet i leveranskedjan: Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ? från 2008, men
Kommerskollegium har valt att särskilt uppmärksamma ett område där det har varit snabb utveckling och som kollegiet bedömer vara av stor vikt för fortsatt handelsprocedurförenkling. I rapporten beskrivs utvecklingen av AEO-program under de senaste åren i ett urval av viktiga ekonomier.

 • Titel: Ömsesidigt erkännande av AEO-programSäkerhet i leveranskedjan och handelsprocedurförenkling – lägesrapport hösten 2010
 • Utgiven: 2010
 • Språk: Svenska
 • Format: PDF
 • Författare: Kommerskollegium
 • Antal sidor: 32
 • ISBN: 978-91-86575-04-5

Relaterade publikationer

 • September 2010 | Rapporter

  Mutual Recognition of AEO Programmes

  Supply Chain Security and Trade Facilitation – Progress Report Fall 2010

  The report is intended as a follow-up of the report Supply Chain Security Initiatives: A Trade Facilitation Perspective from 2008, but the Board has chosen to pay particular attention to an area where development has been rapid, and which the Board considers to be of great importance for continued trade facilitation. In the report, the development of AEO programmes over recent years in a selection of important economies is described.

 • Augusti 2008 | Rapporter

  Supply Chain Security Initiatives

  A Trade Facilitation Perspective

  The number of security initiatives that exert an influence on international trade has increased continuously after the terrorist attacks on September 11, 2001. The requirements placed on the international supply chain are increasing steadily and it is becoming all the more difficult to obtain an exhaustive picture of the entire system of security requirements. The Swedish Trade Procedures Council (SWEPRO), which is a Swedish forum for cooperation on trade procedures, has established that there is a need for comprehensive information on the security initiatives and the effects they have on international trade. This report, produced by the Swedish National Board of Trade, is a response to this need. The report contains a survey of the most important initiatives, some of the economic studies that have been made on the subject, and a detailed comparison between security initiatives in the USA and EU.

 • Maj 2008 | Rapporter

  Säkerhet i leveranskedjan

  Hur påverkas handeln av det ökade antalet säkerhetsinitiativ?

  Antalet säkerhetsinitiativ som påverkar den internationella handeln har ökat stadigt efter terroristattackerna den 11 september 2001. Kraven på den internationella leveranskedjan blir allt fler, samtidigt som hela systemet med säkerhetskrav blir mer svåröverskådligt. SWEPRO (Sveriges råd för handelsprocedurer), som är ett svenskt forum för samarbete om handelsprocedurer, har därför efterlyst en mer samlad information om säkerhetsinitiativen och vilka effekter de har för den internationella handeln. Som ett svar på detta presenterar Kommerskollegium i denna rapport en kartläggning av de viktigaste initiativen, några av de ekonomiska studier som har gjorts på området och en detaljerad jämförelse av säkerhetsinitiativ i USA och EU.

Tillbaka

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies