Sök publikationer

Använd sökfunktionen för publikationer för att söka efter titlar eller ämnen, exempelvis anti-dumpning, globala värdekedjor eller tjänstedirektivet.

Publikationer

Välkommen att ladda ner Kommerskollegiums rapporter och informationsmaterial. Vissa publikationer går även att beställa i tryckt format.

 1. Juli 2018 | Rapporter | English

  Economic integration works

  The trade effects of regional trade agreements

  Rapporten är en sammanfattning av den senaste forskningen om handelseffekter av frihandelsavtal och visar att frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration.  

  Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de avtal som förhandlas fram? Under senare år nationalekonomisk metodutveckling gjort det möjligt att besvara den frågan med större precision.

 2. Juni 2018 | Rapporter | Svenska

  Finansiella tjänster och brexit

  I den här utredningen, som kompletterar Kommerskollegiums tidigare utredning och analyser av brexit, står de finansiella tjänsterna i centrum. Syftet med utredningen är att identifiera hur handelsrelationen mellan Storbritannien och EU, och därmed också Sverige, kan regleras vad gäller finansiella tjänster efter brexit.

 3. Juni 2018 | Rapporter | Svenska

  Årsrapport 2017

  Ett europeiskt remissförfarande som bygger på otillåtna handelshinder - livsmedelsmärkning, digitala plattformar och andra trender

  Nationella tekniska föreskrifter för varor och regler för e-tjänster orsakar inte sällan hinder för den fria rörligheten för varor och tjänster. EU har försökt att motverka detta genom att inrätta ett europeiskt remissförfarande genom anmälningsdirektivet. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik och har ett uppdrag i sin instruktion att varje år analysera det gångna årets svenska och utländska anmälningar enligt anmälningsdirektivet.

  Under det gångna året har kollegiet identifierat ett antal trender inom anmälningsproceduren. De tydligaste trenderna som kollegiet redovisar i rapporten är förslag som syftar till att främja konsumtionen av inhemska livsmedelsprodukter samt reglering av digitala plattformar.

  Totalt anmäldes det 726 förslag till kommissionen av de deltagande länderna, vilket är ungefär lika många anmälningar som gjordes år 2016. Byggproduktsektorn stod för flest anmälningar under år 2017.

 4. Juni 2018 | Rapporter | English

  The Cyber Effect

  The implications of IT security regulation on international trade

  Utredningen redogör för konceptet IT-säkerhet och beskriver hur IT-säkerhet i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan regleras. Den belyser vidare vilken inverkan denna reglering har på produkternas marknadstillträde och internationell handel.

 5. Maj 2018 | Rapporter | Svenska

  Solvit Sverige 2017

  Ett urval intressanta ärenden under året

  Varje år gör Solvit Sverige en sammanställning av ett antal ärenden som inkommit under föregående år i syfte att beskriva verksamheten. Detta presenteras i en årsrapport där även antal inkomna ärenden och andel lösta ärenden redovisas.

 6. April 2018 | Rapporter | Svenska

  Efter brexit - hela rapporten

  - analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar

  Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, vilket kan ligga till grund för regeringens prioriteringar i de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. I den här utredningen har vi försökt svara på regeringens frågor och även fört fram andra frågor som Kommerskollegium i egenskap av inremarknads- och utrikeshandelsmyndighet bedömer är särskilt viktiga för just Sverige i de kommande förhandlingarna.

  Vissa sektorer naturligtvis extra viktiga för Sverige. Men eftersom den svenska handeln med Storbritannien är så diversifierad, eftersom värdekedjorna har blivit så sammanflätade, och eftersom de relevanta regelverken sällan är sektorsspecifika, är en övergripande slutsats att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta breda lösningar. Utredningen analyserar därför både specifika sektorer och flera avgörande horisontella frågor som exempelvis personrörlighet, dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att överenskomna regler följs.

  Brief Summary in English (PDF)

 7. Mars 2018 | Rapporter | English

  Possible tools for strengthened implementation of sustainable development provisions in free trade agreements (FTAs)

  The main objective of this analysis is to develop a set of possible tools to be included in EU FTAs in order to improve implementation and enforcement of their sustainable development provisions. This analysis is a follow up to the 2016 report by the National Board of Trade, and is based on its main findings.

  This analysis proposes a range of practical and easily applicable mechanisms which can be included in EU FTAs with an aim of strengthening the implementation of sustainability provisions, and responding to some of the criticism expressed in the course of the TSD implementation debate.

 8. Februari 2018 | Rapporter | Svenska

  Efter brexit / After Brexit - sammanfattning

  Analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar / Recommendations for Swedish priorities in upcoming Brexit negotiations (sammanfattning)

  Kommerskollegium har fått regeringens uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag om handeln mellan Sverige och Storbritannien, vilket kan ligga till grund för regeringens prioriteringar i de kommande förhandlingarna om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. I den här utredningen har vi försökt svara på regeringens frågor och även fört fram andra frågor som Kommerskollegium i egenskap av inremarknads- och utrikeshandelsmyndighet bedömer är särskilt viktiga för just Sverige i de kommande förhandlingarna.

  Vissa sektorer naturligtvis extra viktiga för Sverige. Men eftersom den svenska handeln med Storbritannien är så diversifierad, eftersom värdekedjorna har blivit så sammanflätade, och eftersom de relevanta regelverken sällan är sektorsspecifika, är en övergripande slutsats att det borde ligga i Sveriges intresse att hitta breda lösningar. Utredningen analyserar därför både specifika sektorer och flera avgörande horisontella frågor som exempelvis personrörlighet, dataflöden och hur vi kan försäkra oss om att överenskomna regler följs.

  Den här publikationen är en sammanfattning av en längre rapport som överlämnats till regeringen. Länk till rapporten i sin helhet:
  Efter brexit - analys av svenska intressen inför kommande förhandlingar 

 9. Januari 2018 | Rapporter | English

  The Use of the EU’s Free Trade Agreements

  Exporter and Importer Utilisation of Preferential Tariffs

  Förhandlingar av frihandelsavtal har i ökande grad hamnat i fokus i handelspolitiken. Det är därför allt viktigare att basera förhandlingsförslag och politiska beslut på vetenskapliga data och objektiva fakta.

  Den här rapporten – som tagits fram i ett samarbete mellan Kommerskollegium och FN-organisationen UNCTAD (the United Nations Conference on Trade and Development) –  är ett första försök att analysera användningen av tullnedsättningar i frihandelsavtalen från båda parter och från såväl exportörers som importörers perspektiv.

  Observationerna och resultaten baseras på EU:s frihandelsavtal med ett antal länder med olika utveckling och förutsättningar.

 10. December 2017 | Rapporter | English

  Europe fettered

  The impact of crisis-era trade distortions

  Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges export? Enligt den här studien är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Handeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies