Kommerskollegiums behandling av personuppgifter

Kommerskollegium är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e-postadress.

Varför samlar vi in personuppgifter?

All verksamhet vid Kommerskollegium sker med stöd av lag eller annan författning. För att vi ska kunna handlägga våra ärenden, sköta övriga uppdrag och sprida information behöver vi behandla personuppgifter.

När samlar vi in personuppgifter?

Kommerskollegium inhämtar personuppgifter från dig eller andra när:

 • du anmäler dig till utbildningar, konferenser och andra evenemang som Kommerskollegium arrangerar
 • du söker ett jobb via Visma Recruit
 • du beställer våra publikationer
 • du anmäler dig till nyhetsbrev eller prenumererar på annan information
 • du medverkar i Kommerskollegiums inspelningar av bild eller ljud
 • du eller någon annan skickar in handlingar (till exempel dokument, e-post m.m.) där dina personuppgifter förekommer, och dessa blir allmänna handlingar och diarieförs.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Som myndighet arkiverar och bevarar Kommerskollegium samtliga allmänna handlingar även då de innehåller personuppgifter. Handlingar som inte är allmänna och som innehåller personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna används.

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av nyheter på vår webbplats och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig raderas dina personuppgifter från prenumerantlistan.

När lämnar vi ut personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att delas med andra myndigheter, branschorganisationer, företag, intresseorganisationer och ideella organisationer som en del av Kommerskollegiums handläggning och i beslut i den mån sekretess inte råder för uppgiften enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Under vissa omständigheter kan personuppgifter komma att lämnas ut till utländska myndigheter och organisationer både inom och utom EU.

Personuppgifter som ingår i allmänna handlingar tas om möjligt bort i enlighet med arkivlagens (1990:782) bestämmelser. Övriga uppgifter tas bort när de inte längre behövs för sitt ändamål.

Kommerskollegium säljer inte personuppgifter som samlats in.

Måste jag lämna mina personuppgifter till Kommerskollegium?

Du är aldrig skyldig att lämna dina personuppgifter till Kommerskollegium. Däremot behöver myndigheten i vissa fall behandla dina personuppgifter för att kunna handlägga ärenden och erbjuda sina tjänster.

Dina rättigheter

Du har rätt att ta del av:

 • dina personuppgifter
 • ändamålen med behandlingen av dessa
 • eventuella mottagare av uppgifterna
 • när uppgifterna kommer att raderas hos oss
 • varifrån personuppgifterna samlats in

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

Du har inte rätt att ta del av personuppgifter som omfattas av sekretess som gäller gentemot dig.

Du har rätt att få personuppgifter raderade under vissa omständigheter. Vid en sådan begäran gör Kommerskollegium en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter.

Du har rätt att begära att behandlingen av personuppgifter som rör dig begränsas, om du anser att personuppgifterna är felaktiga eller behandlas olagligt, under den tid det tar för Kommerskollegium att kontrollera personuppgifterna.

Vi behandlar inte personuppgifter för automatiskt beslutsfattande och så kallad profilering.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

Automatiserat beslutsfattande och s.k. profilering förekommer inte vid Kommerskollegium.

Har du frågor?

Vill du kontakta Kommerskollegium angående behandling av personuppgifter så kan du nå oss via e-postadressen regist...@kommers.se eller via växeln på tel 08-690 48 00.

Vill du komma i kontakt med Kommerskollegiums dataskyddsombud Magnus Andersson kan du göra detta genom växeln ovan eller via e-postadressen magnus.a...@kommers.se.

Om du anser att Kommerskollegium felaktigt behandlar dina personuppgifter, kontakta oss eller lämna klagomål hos Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies