Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

EU-domstolen

EU-domstolen har två huvudsakliga uppgifter: att döma i tvister mellan medlemsländer och EU:s institutioner, samt att tolka EU-rätten.

EU-domstolen har genom sina domar i mycket hög grad påverkat utvecklingen av EU eftersom det är domstolen som ytterst tolkar EU-rätten. Det regelverk som idag gäller på den inre marknaden i EU är delvis resultatet av en serie domar i domstolen, bland annat Cassisfallet.

EU-domstolen består av en domare från varje medlemsland och biträds av åtta generaladvokater. Både domare och generaladvokater utses gemensamt av medlemsländerna för en period av sex år.

Skriv ut

EUF

Fördraget om den europeiska unionens funktionssätt. Från handels- och näringslivssynpunkt är Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF, före detta EG-fördraget eller Romfördraget) det mest betydelsefulla fördraget. Här slås fast att EU är en tullunion, där tullar ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna medan en gemensam tulltaxa och en gemensam yttre handelspolitik ska gälla gentemot tredje land. Vidare finns här bland annat de centrala reglerna om den inre marknaden med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Bestämmelser finns också om den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) samt regler kring konkurrens- och transportpolitik.

Skriv ut

EU-fördrag

EU baseras på ett flertal fördrag mellan EU:s medlemsländer. De två mest grundläggande fördragen är fördraget om Europeiska unionen (FEU) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Dessa fördrag innehåller de grundläggande relgerna och pricniperan för samarbetet, till exempel vad EU:s institutioner ska ansvara för, gränserna för vad EU får fatta beslut om och hur lagstiftningsprocessen ska gå  till.

Skriv ut

Eurasien Ekonomiska Unionen (EAEU)

Eurasien Ekonomiska Unionen etablerades år 2015. Ryssland, Vitryssland, Kazachstan, Armenien och Kyrgystan är medlemmar i EAEU. Samarbetet är en vidareutveckling av tullunionen mellan Ryssland, Vitryssland och Kazachstan (etablerat 2010) och syftar till ökad integration mellan sina medlemmar genom att nå fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. EAEU är en tullunion som innebär att länderna har en gemensam handelspolitik och  tillämpar enhetliga tullsatser för import och en gemensam tullkod.

 

 

Skriv ut

EURATEX

(European Apparel and Textile Organization)

Eurotex är den gemensamma branschorganisationer för den europeiska textil - och konfektionsindustrin. Eurotex arbetar gentemot EU:s institutioner, främst Europeiska kommissionen.

Skriv ut

Euro

Namn på EU:s gemensamma valuta. En euro delas upp i 100 cent. Se Europeiska Ekonomiska och Monetära Unionen, Europeiska Centralbanken.

Skriv ut

EUROCOMMERCE

Branschorganisation för den europeiska detalj- och grossisthandeln. Har bland annat som syfte att föra fram handelns synpunkter och påverka EU:s beslut i frågor som berör detalj- och grossisthandeln samt verka för att EU:s position vid handelsförhandlingar med tredje land ska få en frihandelsvänlig inriktning. Kontakter främst med Europeiska kommissionen. Jämför Foreign Trade Association.

Skriv ut

EUROFER

(eng: European Confederation of Iron and Steel Industries,fr: Association Européenne de la Sidérurgie)

Branschorganisation för järn- och stålindustrin i EU. EUROFER samordnar den gemensamma forskningen i EU:s stålindustri och driver frågor som gäller utformningen av den framtida forskningspolitiken inom denna bransch. Samarbete drivs vidare i frågor som gäller handelspolitik, miljö, energi, juridik, tekniska handelshinder och standarder. EUROFER bidrar även till utformningen av EU:s position i internationella handelsförhandlingar av vikt för järn- och stålindustrin. Kontakterna sker främst med Europeiska kommissionen. Se även EKSG.

Skriv ut

EUROMED

Det är ett partnerskap mellan EU och länderna i södra Medelhavet som syftar till att etablera ett djupt och omfattande frihandelsområde genom att ta bort hindren mot handel och investeringar mellan parterna. Förutom EU, deltar 11 länder i samarbetet, nämligen: Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien, Libyen, Palestina, Syria och Turkiet. Samarbetet innebär ett närverk av frihandelsavtal där EU avslutar med alla länder frihandelsavtal samt att alla dessa 11 länder slutar frihandelsavtal mellan sig.

Skriv ut

Europa 2020

Den övergripande tillväxtstrategin för EU under perioden 2010-2020 som ersatt Lissabonstrategin. Strategin syftar till ”smart, uthållig och inkluderande” tillväxt. Strategin är allmänt hållen men mer detaljerad i de sju så kallade flaggskeppsinitiativen som var och ett innehåller stora mängder förslag inom olika områden. Mest uppmärksamhet av dessa initiativ i ett handelssammanhang har den digitala agendan fått. Det finns även en strategi spedifikt för den inre marknaden (Single Market Act) och en annan strategi för den yttre handelspolitiken, Trade, Growth and World Affairs, som ersatt Global Europe.

Skriv ut

Europa-Medelhavsavtal

Inom ramen för sin Medelhavsstrategi har EU ingått associeringsavtal med Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien, samt ett så kallat interimsavtal med liknande innehåll med den Palestinska myndigheten. Associeringsavtalet med Syrien har lagts på is. Dessutom finns ett avtal mellan EU-Turkiet. Europa-Medelhavsavtalen har politiska och ekonomiska komponenter.

Handel utgör en viktig beståndsdel och avtalen ska bilda stommen i det stora frihandelsområde som är under förhandling. Se också Barcelonaprocessen, Pan-Euro Med. (Eng: Euro-Med Association Agreements).

Skriv ut

European Cooperation for Accreditation (EA)

Samarbetsorganisation för nationella ackrediteringsorgan inom Europa (till exempel svenska Swedac). Organen ackrediterar bland annat laboratorier, inspektionsorgan och certifieringsorgan för att skapa öppenhet och gemensamt accepterade standarder.

Skriv ut

European External Action Service (EEAS)

När Lissabonfördraget trädde i kraft år 2009 inrättades ett nytt organ inom EU - den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Utrikestjänsten leds av Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) och ska bistå representanten med att utforma och samordna EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. EEAS ska vara ett oberoende organ underställt den höga representanten, skiljt från Europeiska kommissionen och ministerrådet.

Utrikestjänsten kommer att bestå av dels en central organisation i Bryssel, dels EU-delegationer i länder utanför EU och vid internationella organisationer. De nya delegationerna inom EEAS ersätter Europeiska -kommissionens tidigare delegationer i länder utanför EU. EEAS är under uppbyggnad och ska vara fullt utbyggd år 2013.

Den höga representanten är ordförande i ministerrådet för utrikes frågor och vice ordförande i kommissionen med ansvar för yttre förbindelser. Den höga representanten är ansvarig att leda EU gemensamma utrikes och säkerhetspolitik och att samordna EU:s yttre åtgärder . Eftersom Lissabonfördraget explicit anger att handelspolitiken[JP1] ska vara en del av EU:s utrikespolitik är det inte uteslutet att EEAS kan komma in i beredning av handelsärenden inom EU. Även om ansvaret för handelspolitiken inom kommissionen fortsatt ligger på direktoratet för handelsfrågor (DG Trade). [JP1]Länka till Yttre handelspolitik

Skriv ut

European Food Safety Authority (EFSA)

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, placerad i Parma, Italien. Har i uppdrag att ge oberoende vetenskaplig rådgivning och information om risker i livsmedelskedjan, till exempel om hälsoeffekter av olika ämnen (tillsatser, mögelgifter, rester av bekämpningsmedel m.m.) i livsmedel. EFSA gör vetenskapliga riskbedömningar som ligger till grund för de beslut som fattas inom EU om hur riskerna ska hanteras genom olika typer av åtgärder.

Skriv ut

European Round Table of Industrialists (ERT)

European Round Table of Industrialists skapades 1983 för att driva på utvecklingen av EU. Organisationen består av 50 av Europas största företags ledare. Svenske företagsledaren Pehr G Gyllenhammar var en av initativtagarna till organisationen och var dess ordförande från start fram till 1988.

Skriv ut

European Services Forum (ESF)

European Services Forum är ett nätverk av representanter för europeiska tjänstesektorer. Organisationen arbetar bland annat aktivt för liberalisering av internationell tjänstehandel. ESF:s huvudområde är GATS-förhandlingarna (General Agreement on Trade in Services) och EU:s bilaterala avtal gällande tjänster och investeringar.

Skriv ut

European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Europeiska standardiseringsorganisationen med huvudsaklig inriktning på telekommunikationsprodukter och telekommunikationstjänster. Se även CEN, CENELEC.

Skriv ut

Europeiska Centralbanken (ECB)

ECB har ansvaret för penningpolitiken, det vill säga de åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla prisstabilitet, i EMU. Huvudverktyget är räntan, som ECB bestämmer för Euroområdet. Prisstabilitet är ett av de viktigaste målen för EU:s ekonomiska politik. Med prisstabilitet avses här att de årliga konsumentprisökningarna ska ligga under två procent. ECB, med säte i tyska Frankfurt, ägs gemensamt av valutaunionens medlemsländer genom sina respektive centralbanker

Skriv ut

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

(EFTA Surveillance Authority)

Associeringsavtal mellan EU och EFTA-länderna (utom Schweiz) som trädde i kraft 1994. Genom avtalet länkas EFTA-länderna till EU:s inre marknad och en enda gemensam europeisk marknad skapades.  I princip får länderna utanför EU anpassa sig till EU:s regelverk men får i gengäld delta fullt ut i de fyra friheterna - fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital.

Sedan Sverige, Finland och Österrike 1995 blivit EU-medlemmar gäller avtalet endast mellan EU samt Island, Liechtenstein och Norge. Efter EU:s utvidgningar 2004, 2007 och 2013 blev de tretton nya medlemsstaterna också medlemmar i EES.

Avtalet övervakas av Europeiska kommissionen och EU-domstolen respektive EFTA:s övervakningsmyndighet, ESA, och EFTA-domstolen

Skriv ut

Europeiska enhetsakten

Enhetsakten från 1987 innebar att kvalificerad majoritet infördes och därmed underlättades skapandet av EU:s inre marknad.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies