Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Blandkommissionsmöte (BK-möte)

Ett möte på ministernivå mellan Sverige och ett annat land. På mötena tas bl.a. hinder för handeln mellan länderna upp. Mötena hålls återkommande bland annat med Indien och Kina men också med t ex Tyskland.

Skriv ut

Bomullsinitiativet

Fyra västafrikanska länder, Benin, Burkina Faso, Mali och Tchad, presenterade under 2003 ett sektorsförslag om bomull i Doharundan i WTO. Bomullsodling svarar för en betydande del av ekonomin och en stor del av exportinkomsterna i dessa länder. Länderna riktade därför stark kritik mot främst i-ländernas bomullssubventioner och exportstöd som bidrar till att pressa ner världsmarknadspriserna på bomull och därmed minskar inkomsterna från bomullssektorn. I sitt förslag krävde dessa länder därför att alla tullar, subventioner och exportsubventioner för bomull skulle avskaffas. Förslaget, som främst är riktat mot USA:s subventioner för bomull, fick stor uppmärksamhet eftersom det så tydligt lyfte fram en förhandlingsfråga av stor betydelse för fyra minst utvecklade länder och det har kommit att kallas bomullsinitiativet. En särskild underkommitté har inrättats i WTO för att hantera bomullsfrågorna. Någon uppgörelse har ännu inte nåtts i denna fråga.

Skriv ut

Border Adjustment Measure (BAM)

Se gränsjusteringsåtgärd.

Skriv ut

Border Carbon Adjustment (BCA)

Detta är en form av gränsjusteringsåtgärd som syftar till att justera priset på vissa importerade varor för att neutralisera effekten av att olika länder har olika sträng klimatlagstiftning.

Skriv ut

Border Tax Adjustment (BTA)

Se Gränsskattejustering.

Skriv ut

Box

Inom WTO klassificeras jordbrukssubventionerna i olika boxar beroende på hur handelsstörande stöden anses vara. Jordbruksavtalet innehåller regler för tre olika kategorier av stöd – boxar – som betecknas med olika färger. Anledningen till detta är att subventioner i allmänhet har klassificerats inom WTO enligt färgerna i ett trafikljus: röd = förbjuden, gul (eng: amber, det vill säga bärnstensgul) = ska minskas och grön = tillåten. På jordbruksområdet används även beteckningen blå för stödformer som utgör en mellankategori mellan de gula stöden som ska minskas och de helt tillåtna gröna stöden.

Den gula boxen (amber box) omfattar handelsstörande stöd som har en stark koppling till produktionens storlek, det vill säga stödet blir större ju mer jordbrukaren producerar. De gula stöden skulle enligt åtagandena i Uruguayrundan reduceras med 20 procent i de utvecklade länderna och med 13 procent i de utvecklingsländer som använde denna typ av stöd. Därefter gäller ett tak för de gula stöden för varje medlemsland som inte får överskridas. Detta gäller även länder som anslutit sig till WTO efter Uruguayrundan. Den totala nivån på de gula stöden beräknas med stödmåttet AMS. Handelsstörande stöd av mindre omfattning – så kallade de minimis-stöd – behöver inte räknas in i detta stödmått och får alltså användas trots de begränsningar som gäller i övrigt för handelsstörande stöd. Den gröna boxen omfattar stöd som anses vara minimalt handelsstörande och som därför är tillåtna utan beloppsbegränsningar. De grundläggande kriterierna för gröna stöd är att dessa inte har någon eller endast minimal effekt på handeln, att stöden ges inom ramen för ett offentligt finansierat statligt program samt att stöden inte får ha effekten av ett prisstöd. Därutöver gäller specifika kriterier för olika kategorier av gröna stöd. Exempel på olika typer av gröna stöd är frikopplade inkomststöd, miljörelaterade stöd, inhemskt livsmedelsbistånd, stöd till forskning, infrastruktur och utbildning samt stöd som betalas ut som kompensation vid naturkatastrofer.

Den blå boxen innehåller vissa specifika kategorier av direktstöd som ingår i produktionsbegränsningsprogram. Betalningens storlek är kopplad till en fast areal, avkastning eller antal djur eller maximalt 85 procent av produktionen under ett basår. Stödens storlek ska alltså vara kopplade till historiska uppgifter och inte till storleken på en jordbrukares nuvarande produktion. De blå stöden var undantagna från reduktionskrav och omfattas inte heller av beloppsbegränsningar i avtalet.

Jordbruksavtalet kan även sägas innehålla en "S&D-box" (särskild och differentierad behandling) som omfattar de stöd som är undantagna från åtaganden och begränsningar i utvecklingsländerna. Exempel på undantagna stöd är generella investeringsstöd till jordbruket samt subventionerade insatsvaror för jordbrukare med låga inkomster.

WTO:s medlemsländer ska regelbundet rapportera (notifiera) sina jordbruksstöd till WTO så att övriga medlemsländer har möjlighet att granska om åtagandena i Jordbruksavtalet efterlevs.

Sedan 2001 pågår, som en del av Doharundan, förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal med bland annat ytterligare reduktionskrav för de handelsstörande stöden.

Se även Aggregate Measurement of Support, De minimis-stöd, Frikopplade inkomststöd, Marknadsprisstöd, OTDS.

Skriv ut

BRIC

Förkortning för Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Länderna har ingen gemensam handelspolitisk agenda utan förkortningen utgör endast en benämning på de tyngsta och viktigaste av länderna i gruppen emerging markets. Allt oftare förekommer dock förkortningen BRIICS i stället, vilken då även inkluderar Indonesien och Sydafrika.

Skriv ut

Brown Field Investment

När en investerare köper in sig i en redan existerande verksamhet.

Skriv ut

Bruttonationalprodukt (BNP)

Motsvarar det totala förädlingsvärdet av all produktion av varor och tjänster i ett land under ett år. 

Skriv ut

Bundna tullar

Ett land som bundit sin tull i en WTO-förhandling vid en viss nivå har förpliktat sig att inte höja tullen över den bundna nivån. Däremot kan landet välja ett ta ut en lägre tull. Om ett medlemsland i WTO bryter eller upphäver en bunden tull måste drabbade länder kompenseras till exempel genom att tullen sänks på andra varor som är av intresse för dessa länder. Genom att binda tullarna skapas en stabil och förutsägbar grund för handeln. Se även Tullbindningslista.

Skriv ut

Business Europe

Intresseorganisation för de europeiska industriförbunden och arbetsgivareföreningarna. Har bland annat till uppgift att påverka EU:s beslut i lagstiftningsfrågor som berör medlemsföretagen samt EU:s position i internationella handelsförhandlingar. Policyarbetet bedrivs i ett sextiotal arbetsgrupper under fem huvudkommittéer: ekonomisk politik, handelspolitik, näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och företagsjuridik. Organisationens kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. (Tidigare UNICE)

Skriv ut

Business Sweden

(Exportrådet,Invest Sweden)

Business Sweden - The Swedish Trade and Invest Council. Skapat 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet (grundat 1972) och Invest Sweden. Business Sweden hjälper svenska företag som vill komma ut på världsmarknaden med kostnadsfri information, strategisk rådgivning och hjälp på plats. Det ska också aktivt bidra till att utländska företag investerar i Sverige. Det görs direkt genom kontakter och rådgivning med potentiella investerare och indirekt genom att öka intresset för Sverige som investeringsland. Business Sweden tar även på sig konsultuppdrag. Man finns representerade i ett 60-tal länder och finansieras av svenska staten och näringslivet gemensamt. Se även Exportkreditnämnden, Foreign direct investment, Handel och investeringar, Svensk Exportkredit

Skriv ut

Byteshandel

Byteshandel är när en vara eller en tjänst bytes direkt mot en annan vara eller tjänst och där penningtransaktioner inte ingår i affären. Byteshandel utgör den äldsta formen av handel, men har även praktiserats i modern tid. En stor del av handeln inom det gamla Sovjetblocket var byteshandel.

Skriv ut

C-4

(Cotton Four)

Gruppen omfattar de fyra minst utvecklade länder - Benin, Burkina Faso, Mali och Tchad - som ligger bakom bomullsinitiativet i Dohaförhandlingarna. Se även Bomullsinitiativet.

(Eng: Cotton Four)

Skriv ut

Cabotage

Rätt för utländskt företag att utföra inrikes transporttjänster (till lands, sjöss eller i luften) inom annat land. 1998 infördes cabotage för lastbilstransporter på EES-marknaden. Ett åkeriföretag registrerat i ett medlemsland fick rätt att utföra transporter mellan två eller flera orter inom ett annat medlemsland. Cabotage för kustsjöfart är tillåten endast inom EU. Jämför Open skies.

Skriv ut

Cairnsgruppen

Gruppen verkar för en friare handel med jordbruksvaror. Namnet kommer sig av att gruppen bildades 1986 i staden Cairns i Australien. Följande länder, alla med stora intressen i jordbrukshandeln, är medlemmar i Cairnsgruppen: Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Filippinerna, Indonesien, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Pakistan, Paraguay, Peru, Thailand, Sydafrika och Uruguay. Tillsammans svarar dessa länder för ca 25 procent av världens jordbruksexport.

I Doharundan verkar Cairnsgruppen för att alla typer av exportsubventioner och handelsstörande stöd ska avvecklas samt att handelsstörande stöd och tullar ska reduceras kraftigt. Syftet med en sådan reform är att skapa bättre villkor för i synnerhet utvecklingsländernas export av jordbruksvaror. Se även G10, G20 och G33.

Skriv ut

Caribbean Basin Economic Recovery Act (CBERA)

CBERA är en del av Caribbean Basin Initiative (CBI), vilket är ett samlingsnamn för USA:s ambitioner att stödja ekonomisk utveckling i länder i Centralamerika och Västindien. Systemet ger tullfritt tillträde till den amerikanska marknaden för många varor från dessa länder och är en del av USA:s GSP-system. Större delen av dessa länder är även AVS-länder.

Kanada har ett motsvarande program kallat CARIBCAN. Både CBERA och CARIBCAN har getts undantag, waiver i WTO. Se GSP.

Skriv ut

CARIFORUM

Samarbetsfunktion mellan CARICOM och Dominikanska republiken som ursprungligen etablerades för att samordna biståndsrelationerna med EU. Sedermera har CARIFORUM även fungerat som ett forum för samordning av ländernas handelsrelationer med tredje part.

Skriv ut

Carribean Community and Common Market (CARICOM)

Den karibiska gemenskapen har femton medlemmar, huvudsakligen öar i Västindien: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts och Nevis, St Lucia, St Vincent och Grenadinerna, Surinam, samt Trinidad och Tobago. Målsättningen på det handelspolitiska området är en gemensam marknad och samordning av ländernas politik i förhållande till viktigare handelspartner.

Nästan alla medlemsländer i CARICOM är AVS-länder och förhandlade tillsammans med Dominikanska republiken mellan 2004 och 2007 om ett så kallat Ekonomiskt Partnerskapsavtal med EU. Detta avtal undertecknades i oktober 2008 av samtliga CARICOM-länder utom Haiti, som undertecknade i december 2009. Se LAIA, OECS, CBERA, CARIFORUM.

Skriv ut

Carry forward

(carry over)

Begrepp som syftar till att använda de möjligheter till flexibilitet som normalt finns inskrivna i avtal om kvoterad handel. Carry forward är när ett exporterande land använder en del av det kommande årets kvot under innevarande år (förskott). Carry over är när landet använder del av föregående års outnyttjade kvot under innevarande år (efterskott).

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies