Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med:

Europeiska standardiseringsorgan

CEN ( European Committee for Standardization), CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization) och ETSI (European Telecommunications Standards Institute) är standardiseringsorgan erkända av EU (eng. European Standards Organisations -ESO).

Skriv ut

Europeiska unionen (EU)

Europeiska unionen upprättades den 1 november 1993 då Maastrichtfördraget trädde i kraft. EU byggde ut den dåvarande Europeiska Gemenskapens (EG) nästan helt ekonomiska samarbete till att även omfatta en rad nya frågor, däribland rättsligt samarbete och utrikesfrågor.

Ur handelspolitiskt perspektiv är det viktigaste att EU är en tullunion samt har en gemensam inre marknad där de flesta länder dessutom delar en gemensam valuta, euron.

Principiellt är maktfördelningen inom EU den att Europeiska kommissionen lägger förslag på beslut som sedan ministerrådet och Europaparlamentet har att ta ställning till, ändra i och besluta om. Tvister löses i EU-domstolen. Se EU:s fördrag för mer om EU:s funktionssätt. Se även EU:s utvidgningar för unionens medlemsländer.

Skriv ut

Eurostat

EU:s statistikkontor, baserat i Luxemburg, samlar in och publicerar statistisk information från medlemsländernas nationella statistikbyråer. Statistik över Sveriges utrikeshandel med tredje land grundas på tulldeklarationer och levereras via Tullverket och Statistiska centralbyrån (SCB) till Eurostat. SCB ansvarar även för insamlandet av statistik som rör Sveriges handel med övriga EU-länder genom Intrastatsystemet. Eurostat har centralt publiceringsansvar för all Europastatistik. Publiceringen sker genom rapporter och i databaser.

Skriv ut

Everything But Arms (EBA)

Genom förordningen om EU:s allmänna preferenssystem (GSP) erbjuder EU de minst utvecklade länderna (MUL) tullfrihet för alla varor utom vapen och ammunition. Beslutet har varit gällande från och med mars 2001 och kallas "Everything But Arms", EBA.

Skriv ut

Exklusiv kompetens

När EU har exklusiv kompetens får inte medlemsstaterna besluta om egna lagar eller sluta avtal på det området. När EU förhandlar handelsavtal med andra länder och bestämmelserna omfattas av den gemensamma handelspolitiken kan EU-kommissionen ingå handelsavtal utan medverkan av EU:s medlemsstater (EU-only). I annat fall behöver avtalet även undertecknas och ingås av EU:s medlemsstater. I Singaporedomen har EU-domstolen bedömt vilka delar i avtalet mellan EU och Singapore som täcks av EU:s exklusiva befogenhet. Detta har lett till att EU numera i vissa fall delar upp avtalen i en del med exklusiv befogenhet och en med delad befogenhet. Det som anses inte falla under EU:s exklusiva kompetens är till exempel investeringsskyddsmekanism ISDS.

Skriv ut

Export

Export är när en vara eller tjänst säljs till ett annat land. Ofta används i stället termen utförsel för handel mellan EU-länder. Jämför Import.

Skriv ut

Exportkontroll

Krigsmateriel, kemiska och biologiska stridsmedel, produkter med dubbla användningsområden (dual use) och liknande är föremål för exportkontroll i många länder. I Sverige gäller ett generellt exportförbud för krigsmateriel. Utförseltillstånd beviljas av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) enligt vissa riktlinjer. Varor kan också vara föremål för exportkontroll genom sanktioner, embargon, förbud eller liknande.

Skriv ut

Exportkredit

Mer eller mindre statliga lån som, med fördelaktiga villkor, syftar till att underlätta export (eller investeringar) för det egna landets företag. Lånen tillhandahålls i Sverige av Svensk Exportkredit (SEK). De begränsas i sin omfattning av Consensusöverenskommelsen. Ej att förväxla med exportkreditgaranti, som är en slags försäkring.

Skriv ut

Exportkreditgaranti

Garanti som lämnas för att underlätta export till länder med låg betalningstrovärdighet. I det fall importören inte kan betala så faller garantin, som fungerar som en sorts försäkring, ut och exportören undviker en förlust. Genom detta arrangemang minskas riskerna för exportörer och en del handel som annars varit för riskfylld kan bedrivas trots riskerna. I Sverige lämnas statliga exportkreditgarantier av Exportkreditnämnden.

Skriv ut

Exportkreditnämnden (EKN)

I Sverige lämnas statliga exportkreditgarantier av Exportkreditnämnden, EKN. EKN-garantin är en form av försäkring mot vissa förluster som kan uppstå om utländsk gäldenär inte fullgör avtal med svensk exportör eller med kreditgivaren.

Skriv ut

Exportrestriktion

Statlig åtgärd som syftar till att försvåra eller förhindra export av en viss vara. Kan ta sig olika uttryck, bland annat exportskatter eller exportförbud. Överlag mycket ovanligt då de flesta länder i stället vill stimulera sin export, men förekommer bland annat med vissa råvaror. 

Skriv ut

Exportskatt

(Exporttull) När ett land belägger sin egen export med avgifter (tullar, skatter). Detta är ganska ovanligt av den anledningen att länder oftast vill öka sin export och en sådan avgift tenderar att i stället minska exporten. Dock förekommer det med vissa värdefulla råvaror. Syftet kan vara att dra in inkomster till statskassan men också att begränsa exporten för att själva förädla varorna inom landets gränser. Motsatsen till en exportskatt är en exportsubvention.

Skriv ut

Exportsubvention

Statlig subvention för att underlätta export, till exempel direkta exportbidrag, subventionerade exportkrediter eller exportkreditgarantier. Exportsubventioner är generellt sett förbjudna i WTO genom subventionsavtalets (ASCM) regler. Begränsade undantag finns dock på jordbruksområdet genom reglerna i WTO:s jordbruksavtal. Dessa undantag innebär att exportsubventioner är tillåtna så länge dessa inte överskrider de åtaganden WTO-medlemmarna gjort i Uruguayrundan i form av maximala belopp och maximala subventionerade volymer. Utöver dessa belopp och volymer är det förbjudet att använda exportsubventioner. Det är även förbjudet att använda exportsubventioner för jordbruksprodukter som inte omfattas av några åtaganden i Jordbruksavtalet. Motsatsen till en exportsubvention är en exportskatt.

WTO:s medlemsländer har i Hong Kong deklarationen från 2005 åtagit sig att avveckla alla typer exportsubventioner för jordbruksvaror senast i slutet av 2013.

Skriv ut

Fair Trade Center

Fair Trade Center är en svensk organisation som arbetar med att utvärdera svensk handel med och investeringar i utvecklingsländer. Man vill ge konsumenterna ökad information för att kunna göra etiska val i butiken. Målet är att "främja rättvis handel".

Skriv ut

FDI, Foreign Direct Investment

FDI är detsamma som utländska direktinvesteringar. En FDI sker om en utländsk investerare gör en investering i ett annat land och denna investering utgör minst tio procent av värdet på det som investerats i.

Skriv ut

Flygavtalen

1992 slöt EU och USA ett bilateralt avtal om statsstödet till stora civila flygplan, det vill säga med mer än 100 sittplatser. Avtalet reglerar storleken på såväl de direkta subventioner som Airbuskonsortiet i EU kan erhålla som på det indirekta stöd som den amerikanska civila flygtillverkningen får genom subventionerna till den militära tillverkningen.

Se Open skies.

Skriv ut

Food and Agriculture Organization (FAO)

FN:s fackorgan för jordbruksfrågor, landsbygdsutveckling, skogsbruk och fiske, grundat 1945. Det övergripande målet med FAO:s arbete är att trygga tillgången till mat och att bekämpa hunger. FAO ska fungera som ett neutralt diskussionsforum där länder kan mötas för att nå samförstånd i aktuella jordbruks- och livsmedelsfrågor. Organisationen sprider också kunskap och information samt ger länder råd i jordbruks- och livsmedelsfrågor, bland annat när det gäller strategier och åtgärder för att utveckla landsbygden. Huvudsätet ligger i Rom.

FAO:s arbetsområde inkluderar handels- och marknadsfrågor. Sedan några år tillbaka gör FAO och OECD gemensamma prognoser för utvecklingen på jordbruksmarknaderna.

FAO är också huvudman för den internationella växtskyddskonventionen (IPPC) som tar fram internationella standarder för handeln med växter. Tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO) har FAO grundat Codex Alimentarius som fastställer standarder för livsmedlens säkerhet och kvalitet. Dessa verksamheter har betydelse för den internationella handeln då de kan bidra till en internationell harmonisering, det vill säga att fler länder använder samma regler i handeln med jordbruksvaror och livsmedel. Se även International Plant Protection Convention och Codex Alimentarius

Skriv ut

Foreign Direct Investment (FDI)

Utländska direktinvesteringar är investeringar som görs av företag i ett land annat än sitt hemland. För att det ska räknas som en direktinvestering ska investeringen kännetecknas av ett långvarigt samarbete med ett bestående intresse. Enligt FN krävs att en investerare kontrollerar minst tio procent av ett utländskt företag för att det ska klassas som en utländsk direktinvestering. Se även Bilateral Investment Treaty (BIT), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs), Handel och investeringar.

Skriv ut

Foreign Trade Association (FTA)

Europeisk lobbyorganisation för handelsföretag med särskild uppgift att verka för frihandel och avveckling av tullar och icke-tariffära handelshinder samt påverka EU:s position i handelsförhandlingar med tredje land i frihandelsvänlig riktning. Verksamheten har sin tyngdpunkt på området textil och konfektion. Kontakter sker främst med Europeiska kommissionen. Jämför Eurocommerce.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies