Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: W

Waiver

I handelspolitiska sammanhang betyder waiver att ett land i "exceptionella fall" gör avsteg från WTO-regelverket. Beslut om att bevilja en "waiver" ska fattas med tre fjärdedels majoritet av WTO-medlemmarna. En waiver ska ha ett slutdatum och granskas årligen. Vid översynen ska bedömas om de exceptionella omständigheterna fortfarande existerar. Bland waivers som beviljats kan nämnas olika former av preferensarrangemang som till exempel EU:s preferenser till AVS-länderna under Cotonouavtalet.

Skriv ut

Washingtonfördraget

(Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)

Fördrag om immaterialrättsligt skydd för mönster till integrerade kretsar.

(Eng: Washington Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)

Skriv ut

World Customs Organization (WCO)

Världstullorganisationen, med säte i Bryssel, har till uppgift att harmonisera och förenkla tullprocedurer i världshandeln. WCO samarbetar med WTO genom sina tekniska kommittéer i frågor som rör HS-nomenklaturen och i förhandlingar om beräkning av tullvärde och fastställande av allmänna ursprungsregler. WCO har närmare 180 medlemmar, däribland EU och dess medlemsstater.

Skriv ut

World Economic Forum (WEF)

Ett globalt kontaktforum för ledande företrädare för affärsvärlden, politiken, internationella organisationer, vetenskap, media och kultur. I början av varje år hålls ett uppmärksammat möte i Davos, Schweiz.

Skriv ut

World Intellectual Property Organization (WIPO)

FN-organ, baserat i Genève, med syfte att främja skyddet för immaterialrättslig egendom. WIPO administrerar en rad immaterialrättsliga konventioner, bland andra Bernkonventionen, Lissabonavtalet, Pariskonventionen och Romkonventionen och Washingtonfördraget. Se även TRIPS, ACTA.

Skriv ut

WTO

(World Trade Organization)

Världshandelsorganisationen WTO, med säte i Genève, började sin verksamhet den 1 januari 1995 och tog då över GATT:s roll som forum för multilaterala förhandlingar samt institutionellt forum för de olika regelverk som utgör det multilaterala handelssystemet. "WTO-familjen" består idag av dels multilaterala avtal som omfattar alla medlemsländer, dels av plurilaterala avtal som omfattar ett begränsat antal medlemmar.

Till de multilaterala avtalen hör WTO:s tre huvudavtal: Gatt(varor), Gats(tjänster) och Trips(immaterialrätt). Hit räknas också ett antal avtal och överenskommelser som tillämpar och vidareutvecklar olika bestämmelser i GATT (antidumpning, subventioner, tullvärdeberäkning, tekniska handelshinder, importlicenser med mera).

Till de plurilaterala avtalen hör Informationsteknikavtalet (ITA), avtalen om handel med civila flygplan och om offentlig upphandling (GPA).

WTO har ett tvistlösningssystem för tvister mellan medlemsländerna.  Organisationen arbetar även med handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Förhandlingar sker i så kallade rundor. Målet med en runda är att sluta ett, eller flera nya, handelsavtal. Ett stort antal frågor kan förhandlas samtidigt. Åtta förhandlingsrundor skedde under GATT och den pågående rundan, Doharundan, är den första under WTO (och den nionde sammanlagt). Se även Kennedyrundan, Tokyorundan, Uruguayrundan.

Skriv ut

WTO-avtalet om ursprungsregler

WTO-avtalet om ursprungsregler, som slöts i Uruguayrundan, är ett ramavtal som innehåller principer för en internationell harmonisering och förenkling av de allmänna ursprungsreglerna. Sedan Uruguayrundan har förhandlingar pågått om att harmonisera de allmänna ursprungsreglerna. WCO:s arbete med de tekniska förutsättningarna är avslutat i avvaktan på att samförstånd nås om utformningen av ursprungsregler inom WTO:s kommitté för ursprungsregler. För närvarande har kommittén kommit överens om hur majoriteten av ursprungsreglerna bör se ut, men ett antal stötestenar återstår. Se även preferentiella ursprungsregler.

Skriv ut

WTO-förenlig

(WTO-kompatibel)

När en handelspolitisk åtgärd är tillåten enligt WTO:s regelverk.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies