Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: P

Panel

WTO:s "första instans" i handelspolitiska tvister.

Se Tvistlösning.

Skriv ut

Pan-Euro-Med

Pan-Euro-Med är de ursprungsregler som ska gälla i Europa-Medelhavsavtalen. Dessa innebär att alla inblandade parter ska ha identiska ursprungsregler i de frihandelsavtal som måste finnas mellan de olika parterna. Detta krävs för att diagonal kumulation ska kunna fungera. Se även Barcelonaprocessen.

Skriv ut

Parafering

När överenskommelse nåtts vid internationella handelsförhandlingar brukar parternas chefsförhandlare förse dokumentet med sina initialer. Härigenom bekräftas innehållets riktighet före det slutgiltiga undertecknandet. Förfarandet, som kallas parafering, kan sägas innebära att en preliminär överenskommelse nåtts. Innan avtalet kan träda i kraft måste det dock ratificeras.

Skriv ut

Parisavtalet

Parisavtalet är det globala och rättsligt bindande klimatavtal som FN:s medlemsländer enades om 2015. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i november 2016. I EU:s nya frihandelsavtal ingår hänvisningar till Parisavtalet.

 

Skriv ut

Pariskonventionen

Berör industriellt rättsskydd, det vill säga patent, varumärken, mönster med mera. Administreras av World Intellectual Property Organization (WIPO). Se Immaterialrätt.

Skriv ut

Partnerskaps- och samarbetsavtal

(Partnership and Cooperation Agreements,PCA)

EU har ingått sådana avtal med tio länder i före detta Sovjetunionen: Ryssland, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Moldavien, Ukraina, Uzbekistan och Tadzjikistan (avtalen med Vitryssland och Turkmenistan har inte ratificerats ännu). Ett PCA-avtal mellan EU och Irak förhandlades klart i slutet av 2009. Förhandlingar med vissa asiatiska länder inom ASEAN har avslutats medan förhandlingar med andra ASEAN-länder samt Kina pågår. Avtalen innehåller huvudavsnitt bland annat om politisk dialog, handel, investeringar, betalningar och immaterialrätt. (Eng: Partnership and Cooperation Agreements, PCA)

I handelspolitiskt avseende medges ömsesidig "mest gynnad nations"-behandling, vilket är särskilt viktigt för flera av de tidigare sovjetrepublikerna som inte är medlemmar i WTO. Vid sidan av avtalen får vissa av länderna olika typer av preferenser (till exempel GSP) vid export till EU-marknaden.

Skriv ut

Passiv förädling

Ett tullförfarande som innebär att varor från EU tillfälligt exporteras utanför EU-området för att vidareförädlas. De färdiga produkterna kan sedan importeras tullfritt eller med nedsatt tull tillbaka till EU. Tullverkets tillstånd krävs. Jämför Aktiv förädling.

Skriv ut

Past performance

En princip som innebär att ett företag erhåller del i export- respektive importkvot i proportion till dess faktiska export/import under en tidigare period. Ett exempel på en annan fördelningsprincip är "first come, first served" eller "först till kvarn, får först mala" då en importkvot får användas av de importörer som kommer först med sin licensansökan. Se kvantitativa restriktioner.

Skriv ut

PCP

Förkortning på engelska för kontaktpunkten för varor. Kontaktpunkten ska bistå företag med information om vilka regler som för att sälja en produkt. En kontaktpunkt för varor finns i alla EU-länder samt i Norge och på Island. I Sverige finns kontaktpunkten för varor hos Kommerskollegium.

Skriv ut

PECA

(Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)

EU har slutit avtal med flertalet EU-kandidatländer. Dessa kallas PECA-avtal (Protokoll till Europaavtalet om bedömning av överensstämmelse och godtagande av industriprodukter). PECA-avtalen går, liksom MRA-avtalen, ut på att de båda parterna ömsesidigt erkänner godkännande av produkter. För att få ingå ett PECA-avtal måste kandidatlandet ha anpassat sig till EU:s lagstiftning på området. Länder som slutit PECAs med EU är Ungern, Tjeckien, Litauen, Lettland, Slovakien, Slovenien och Estland. Nya PECA:s förhandlas med Bulgarien och Rumänien.

(Eng:.Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

Skriv ut

PGU

Sveriges politik för global utveckling (PGU). Samtliga politikområden ska samverka för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. PGU är ett centralt verktyg i genomförandet av Agenda 2030 på både nationell och internationell nivå.

Se Agenda 2030, Globala Målen, Hållbar utveckling, Hållbarhet

Skriv ut

Piratkopiering

Olaglig kopiering av upphovsrättsskyddade varor i kommersiellt syfte samt olaglig försäljning av piratkopierade varor. Se Bernkonventionen, Intellektuella äganderätter, Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) samt jämför Varumärkesförfalskning.

Skriv ut

Plurilateral

I WTO är plurilaterala avtal ingångna mellan ett mindre antal medlemsländer till skillnad från multilaterala avtal som omfattar samtliga medlemsländer. Plurilaterala avtal i WTO är överenskommelsen om handel med civila flygplan (flygindustriavtalet) samt GPA (avtalet om offentlig upphandling).

Jämför Bilateral och Unilateral

Skriv ut

Policy space

Term som används ofta i den handelspolitiska debatten av utvecklingsländer och många NGOs. Förespråkarna vill ha handlingsfrihet för utvecklingsländerna att utforma sin ekonomiska politik utan att behöva ta alltför stor hänsyn till globala regelverk som WTO:s olika avtal och krav från Världsbanken och IMF.

Skriv ut

Politik för Global Utveckling (PGU) (PGU)

I enlighet med Sveriges politik för global utveckling (PGU) ska samtliga politikområden samverka för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling som innebär att fattiga människor mer framgångsrikt kan dra nytta av globaliseringen. 

Det övergripande målet för PGU är att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. PGU innehåller den så kallade samstämmighetspolitiken för utveckling där alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling. PGU är ett centralt verktyg i genomförandet av Agenda 2030 på både nationell och internationell nivå.

Se Agenda 2030, Globala Målen, Hållbar utveckling, Hållbarhet

Skriv ut

Polluter Pays Principle (PPP)

Miljöpolitisk princip formulerad i OECD som innebär att den som förorenar själv ska bära det ekonomiska ansvaret för den uppkomna miljöskadan. Ansvaret kan utkrävas i form av skatter, avgifter eller på annan väg. Se även Gränsjusteringsåtgärd, Miljö.

Skriv ut

Portföljinvestering

En portföljinvestering är en direktinvestering som gjorts i ett annat land vars värde understiger tio procent av värdet på det som investerats i.
Skriv ut

PPMs

Processer och tillverkningsmetoder. Tekniska föreskrifter och standarder kan ibland innehålla krav på hur varor tillverkats. WTO:s TBT-avtal innefattar endast processer och produktionsmetoder (PPMs) som hänger samman med varornas slutegenskaper medan SPS-avtalet däremot omfattar alla processer och tillverkningsmetoder utan begränsning. SPS-åtgärder omfattar PPMs så länge de har säkra livsmedel, djurhälsa och växtskydd som skyddssyfte.

Eng. PPMs Processes and Production Methods

Skriv ut

Preferensarrangemang

Samlingsbegrepp för olika former av avtal där ett land förbinder sig att ge preferenser till ett annat land eller grupp av länder.

Skriv ut

Preferenser

Särskilda handelsförmåner som ett importland beviljar andra länder, oftast genom nedsatta eller avskaffade tullar, men ibland även via undantag från vissa icke-tariffära handelshinder, som t ex kvoter. Se Generalized System of Preferences, EBA, AGOA, preferensurholkning, preferensmarginal, Enabling clause.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies