Vinjett-HABC.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar. Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar. 

Ord som börjar med: J

Jämställdhet

Jämställdhet syftar till att alla människor, oavsett kön, ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet utgör nu självklart innehåll i alla internationella avtal och politiska deklarationer om utveckling och hållbarhet. Jämställdhet är ett av de sjutton huvudmålen i Agenda 2030, men är även integrerat i en majoritet i de övriga målen.

Skriv ut

JEFTA

Jefta är en förkortning som inte är officiell men ibland används för det ekonomsiak partnerskpasavtalet mellan EU och Japan, EPA.

Skriv ut

Jordbruksavtalet

(Agreement on Agriculture,AoA)

Avtal i WTO som innehåller åtaganden och regler som påverkar handeln med jordbruksprodukter. Dessa åtaganden och regler gäller för marknadstillträde (tullar, tullkvoter och den särskilda skyddsklausulen SSG), exportsubventioner samt interna stöd till jordbruket. I avtalet klassificeras stöden till jordbruket i olika kategorier – boxar – utifrån hur handelsstörande stöden är. Olika regler gäller för handelsstörande respektive minimalt handelsstörande stöd. Avtalet innehåller också vissa särskilda villkor och undantag för utvecklingsländerna som ger dessa lite mer utrymme att använda handelsstörande stöd. Sedan 2001 pågår, som en del av Doharundan, förhandlingar om ett nytt jordbruksavtal och nya åtaganden om bland annat tull- och stödsänkningar samt villkor för en total avveckling av exportsubventionerna på jordbruksområdet.

(Eng: Agreement on Agriculture, AoA)

Skriv ut

Jordbruksprodukter

I WTO finns en definition av jordbruksprodukter i Jordbruksavtalet. Denna definition omfattar bland annat jordbruksråvaror, förädlade livsmedel, foder, drycker och tobak liksom bomull och silke. För de produkter som omfattas av definitionen gäller jordbruksavtalets regler om exportsubventioner, interna stöd och marknadstillträde för de länder som är medlemmar i WTO.

Skriv ut

Jordbrukssubventioner

Subventioner till jordbruket kan vara utformade på många olika sätt. Jordbruket kan exempelvis subventioneras indirekt av konsumenterna genom att marknaden är reglerad och priserna på jordbruksprodukter på den inhemska marknaden därför ligger på en högre nivå än världsmarknadspriset. Jordbruket kan också subventioneras direkt av staten genom olika typer av stöd som betalas direkt till jordbrukaren via statskassan. Syftet med sådana direkta stöd kan variera, de kan exempelvis vara inriktade på att ge jordbrukaren ett inkomststöd, att underlätta investeringar, att ge ersättning för olika typer av miljövärden. Även allmänna serviceaktiviteter (till exempel rådgivning, infrastruktur) kan betraktas som indirekta subventioner till jordbruket.

Jordbrukssubventioner kan vara mer eller mindre handelspåverkande. Hur handelspåverkande en subvention är beror på hur stark koppling det finns mellan subventionens storlek och produktionens storlek. Sådana subventioner som uppmuntrar jordbrukarna att producera mer än vad de skulle göra utan stöd påverkar priser, konkurrens och handel mer än de som inte är kopplade till produktion. Inom WTO finns en klassificering av jordbrukssubventioner baserad på subventionernas handelspåverkan. OECD uppskattar omfattningen av medlemsländernas subventioner till jordbruket i ett särskilt stödmått, Producer Support Estimate.

Se Box.

Skriv ut

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies