taggmoln2.jpg

Handelspolitiskt ABC

Här kan du söka efter förklaringar till handelspolitiska termer, begrepp och förkortningar.


Ord som börjar med:

AGOA (African Growth and Opportunity Act )

USA:s system för att ge länder i Afrika, söder om Sahara, preferenser. Systemet är från år 2000 och placerat inom ramen för det amerikanska GSP-systemet. Förmånsländerna är för närvarande 40 länder som kan åtnjuta tullfrihet för cirka 7000 produkter, förutsatt att landet har nått viss nivå av utveckling inom olika områden. Arrangemanget gäller tills vidare fram till och med 2025.

Skriv ut

AU (Afrikanska unionen )

Afrikanska unionen är en mellanstatlig organisation för samarbete mellan 54 afrikanska länder. AU etablerades 2002 som en efterföljare till OAU, Organisation of African Unity. Organisationen har bland annat som mål att uppnå fred och säkerhet på kontinenten, att accelerera den politiska och ekonomiska integrationen i Afrika, att främja och försvara gemensamma afrikanska positioner internationellt och att främja hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och god samhällsstyrning.

På det handelspolitiska området har organisationen som mål att "etablera de nödvändiga förutsättningar som möjliggör för kontinenten att spela sin rättmätiga roll i den globala ekonomin och i internationella förhandlingar". Vidare vill man "samordna och harmonisera politiken mellan existerande och framtida regionala ekonomiska sammanslutningar för att gradvis uppnå unionens målsättningar". Detta innebär konkret att man siktar mot att i olika steg etablera en afrikansk gemensam marknad och så småningom också en ekonomisk och monetär union. Denna målsättning, samt en plan för genomförandet, slogs fast i en överenskommelse mellan de dåvarande medlemmarna i OAU 1991 genom det så kallade Abujafördraget. Se även ECOWAS, SADC, EAC,

Skriv ut

AMS (Aggregate Measurement of Support)

Ett mått som används i WTO:s jordbruksavtal för att beräkna den sammanlagda omfattningen av vissa handelsstörande jordbrukssubventioner, så kallade gula stöd. Dessa stöd är föremål för begränsningar i jordbruksavtalet i form av individuella stödtak för varje land. Medlemsländerna ska beräkna AMS för varje år för att säkerställa att deras handelsstörande stöd inte överskrider stödtaken. Måttet AMS ger inte en fullständig bild av hur stora WTO-medlemmarnas handelsstörande stöd är på jordbruksområdet då vissa handelsstörande stöd inte behöver tas med när AMS beräknas.

Se De minimis-stöd

Skriv ut

ACAAs (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products )

Bilaterala avtal mellan EU och närliggande länder för vissa sektorer (branscher). Avtalen är till för att underlätta handeln med industriprodukter mellan parterna. Inom de sektorer som berörs tar de närliggande länderna över EU:s regelverk och blir på detta sätt en del av EU:s inre marknad. Avtalen kan syfta till att förbereda de anslutna ländernas EU-medlemskap.

Avtalen baseras på EU:s regelverk Acquis Communautaire, regleringssamarbete, ömsesidigt erkännande av varandras procedurer för bedömning av överensstämmelse och system för marknadskontroll.

Se även Mutual Recognition Agreements.

Skriv ut

ASCM (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures)

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Ibland bara kallat SCM. WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.

Se Subventioner till industrin (WTO).

Skriv ut

ATC (Agreement on Textiles and Clothing)

Avtalet om textil och konfektion (ATC) ingicks i Uruguayrundan och ersatte Multifiberavtalet (MFA). Avtalet innebar att alla kvantitativa restriktioner mellan WTO-länderna inom tekohandeln avvecklades. Avvecklingen genomfördes på tio år, 1995-2005, genom två parallella processer. För det första genom att varugrupper fördes in under normala WTO-regler, genom så kallad integration, vilket innebar att kvoter inte längre var tillåtna. För det andra utökades gradvis tillväxttakten för kvarvarande kvoter, det vill säga kvoterna blev större vilket ledde till att importutrymmet ökade.

Från och med 1 januari år 2005 är alla kvantitativa tekorestriktioner i princip avskaffade. Se Tekohandel, Skyddsklausul för textil- och konfektionsvaror.

Skriv ut

AfT (Aid for Trade)

Aid for Trade är ett initiativ från WTO som syftar till att ta ett helhetsgrepp på det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet. Många utvecklingsländer har trots ökat marknadstillträde inte lyckats öka sin export. För flertalet av dem krävs insatser för att hjälpa dem öka sin närvaro på världsmarknaden. Det kan gälla att stärka produktions- och exportkapaciteten, förbättra infrastrukturen, bygga upp nödvändiga institutioner och regelverk, uppfylla internationella standarder samt implementera handelsavtal.

Arbetet med AfT utgår från de rekommendationer som WTO Aid for Trade Task Force presenterade 2006. Fokus ligger på att stärka identifieringen av handelsrelaterade behov och flaskhalsar i utvecklingsländerna och kvaliteten på biståndsgivarnas svar på dessa behov, liksom på kopplingen däremellan.

EU antog 2007 en gemensam AfT-strategi som sätter fokus på stöd till AVS-länder samt stöd till det förstärkta Integrated Framework. Se även Global Trust Fund.

Skriv ut

CAN (Andiska Gemenskapen)

(Andean Community)

Ett handelspolitiskt samarbete, bildat 1969, som i dagsläget efter Venezuelas utträde 2006 består av Bolivia, Colombia, Ecuador och Peru. Chile var ursprungligen medlem i gemenskapen men valde 1976 att gå ur denna. Frihandel har i stort sett genomförts mellan parterna En tullunion har upprättats mellan medlemsstaterna, som Peru dock inte har anslutit sig till.

Målsättningen för gemenskapen är att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Andinska Gemenskapens mål är att stimulera tillväxt genom ökad regional integration och ekonomiskt och social samarbete samt en stadig förbättring av levnadsvillkoren för invånarna i regionen. En rad faktorer har dock påverkat integrationen negativt, däribland inre oroligheter i de olika länderna och gränskonflikter. I de avslutade frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och Andinska Gemenskapen har Bolivia och Ecuador av olika anledningar valt att stå utanför. Frihandelsavtalet innehåller dock en integrationsklausul som öppnar för framtida integration av dessa länder i avtalet. Länderna i Andinska gemenskapen är associerade medlemmar i MERCOSUR. Samarbetets framtid är dock oklart med tanke på bildandet av UNASUR 2008.

Jämför Latin American Integration Association, MERCOSUR, UNASUR.

Skriv ut

ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)

Handelsavtal om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning Huvudsyftet är att stärka respekten för/säkerställandet av immaterialrättigheter som redan finns och skyddas i internationella avtal. Avtalet har inte trätt i kraft.
Förhandlingarna om ACTA påbörjades i juni 2008 och slutfördes under 2010. Deltagande länder var, förutom EU och dess medlemsstater, Australien, Japan, Kanada, Marocko, Mexiko, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydkorea och USA. Förhandlingarna fördes utanför WTO och World Intellectual Property Organization (WIPO)

EU undertecknade ACTA i februari 2012. Avtalet träder ikraft (mellan de signatärer som godkänt det) först efter att sex s.k. ratifikationsinstrument deponeras. EU:s interna ratifikationsprocess stoppades upp i och med att Europaparlamentet i juli 2012 röstade nej till ACTA.

ACTA kategoriseras, till skillnad från exempelvis TRIPS-avtalet (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) som ett så kallat plurilateralt avtal.

Skriv ut

AB (Appellate Body)

Överprövningsorganet för tvistlösning inom WTO. Se Tvistlösning.

Skriv ut

ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Area)

Ett ramavtal om att upprätta ett investeringsområde inom ASEAN som trädde ikraft 2012. Målet är att locka företag inom ett ASEAN-land att investera i andra medlemsländer genom att successivt ta bort existerande investeringshinder. Avtalet är en vidareutveckling av ASEAN Investment Area (som trädde ikraft 1999) och ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA).

Skriv ut

APEC (Asia Pacific Economic Cooperation )

APEC tillkom 1989 och var från början tänkt som ett diskussionsforum för länderna kring Stilla havet. Vid ett toppmöte i Bogor (Indonesien) 1994 antogs en deklaration om fri och öppen handel inom regionen år 2020. Liberaliseringen ska ske i två steg: i-länderna i APEC ska ha avvecklat sina tullar till år 2010 och utvecklingsländerna till år 2020. 2012 konstaterade APEC att mycket återstår att göra för att uppfylla Bogor-målen samtidigt som betydande framsteg ändå har gjorts. Områden som lyfts fram som viktiga är handelsprocedurer, tjänster och investeringar.

De tre pelarna i APEC-samarbetet är: liberalisering av handel och investeringar, underlättande för handeln samt ekonomiskt och tekniskt samarbete. Medlemsländerna har upprättat individuella aktionsplaner för att uppnå Bogor-målen. Genomförandet av dessa är frivilligt, men APEC-samarbetet lägger stor vikt vid att dessa följs upp och vidareutvecklas. Härutöver arbetar APEC med att stärka den regionala ekonomiska integrationen i regionen. Bland annat undersöker APEC förutsättningarna för ett framtida Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP).

Medlemmar är Australien, Brunei, Chile, Filippinerna, Hongkong Kina, Indonesien, Japan, Kanada, Kina, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Peru, Ryssland, Singapore, Sydkorea, Taiwan, Thailand, USA och Vietnam. APEC:s sekretariat ligger i Singapore.

Skriv ut

ASEM (Asia-Europe Meeting)

Asia-Europe Meeting (ASEM)

ASEM är ett informellt forum för dialog och samarbete mellan 51 parter: de 28 EU-länderna och Europeiska kommissionen samt Australien, ASEAN-sekretariatet, Bangladesh,Brunei, Burma, Filippinerna, Indien, Indonesien, Japan, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Mongoliet, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydkorea, Thailand och Vietnam. Av dessa tillkom Bangladesh, Norge och Schweiz i november 2012. Forumet, som grundades 1996, fungerar som en motvikt/komplement till APEC.

När det gäller det ekonomiska samarbetet arbetar man inom ASEM för att skapa/underlätta uthållig ekonomisk tillväxt genom att bland annat söka öka handeln och investeringarna mellan EU och Asien. ASEM har tagit fram dels en plan för att underlätta handelsprocedurerna, Trade Facilitation Action Plan (TFAP), dels en plan för att stödja investeringar, Investment Promotion Action Plan, IPAP. De mål man kommer överens om är icke bindande och rapportering av resultat frivillig.

Skriv ut

ACS (Association of Caribbean States )

ACS bildades år 1994 och har 25 medlemsstater i den karibiska regionen. Medlemsländerna utgörs främst av västindiska öar samt några länder i Centralamerika. Syftet är att öka de små karibiska staternas inflytande genom att stärka samarbetet länderna emellan och med andra länder i området. ACS:s har flera samarbetsområden, varav ett är utveckling av handeln.

Se Carribbean Community and Common Market.

Skriv ut

ASEAN (Association of Southeast Asian Nations )

ASEAN är de sydostasiatiska ländernas samarbetsorgan. Organisationen bildades 1967 och bestod ursprungligen av sex medlemsländer; Brunei, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand. Under 1990-talet anslöt sig Vietnam, Laos, Burma och Kambodja till ASEAN. 1999 beslutades det att ett frihandelsområde (AFTA, ASEAN Free Trade Area) skulle upprättas senast år 2010 för de ursprungliga sex medlemmarna för att sedan följas senast 2015 av de fyra nytillkomna medlemsstaterna. Således är ASEAN i nuläget i en fas av fördjupad integration, även om gruppen har börjat höja blickarna utåt. Målet är att skapa en gemensam marknad till år 2015.

Inom AFTA diskuteras även frågor som standarder, e-handel, tjänster, immaterialrätt samt handel och miljö. Notifieringsrutiner och en tvistlösningsmekanism har införts. 1999 trädde ett ramavtal om investeringar i kraft, AIA (har sedemera utvecklats till ACIA - ASEAN Comprehensive Investment Area.). I WTO framläggs positioner och hålls anföranden vanligen å hela gruppens vägnar.

ASEAN har flera frihandelsavtal med andra länder, framför allt Kina, Australien-Nya Zeeland och Sydkorea. EU och ASEAN har diskuterat frågan om att inleda förhandlingar om ett frihandelsavtal. Detta arbete har dock avstannat. Under tiden har EU påbörjat förhandlingar med enskilda ASEAN-länder (Singapore, Malaysia och Vietnam) . Även enskilda ASEAN-medlemmar har slutit och förhandlar om frihandelsavtal med olika länder i världen.

Se ACIA, APEC, ASEM.

Skriv ut

ANZCERTA (Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement )

Långtgående frihandelsavtal, grundat 1983, mellan Australien och Nya Zeeland. Har utvidgats att omfatta tjänster och investeringar samt ett avtal om ömsesidigt erkännande.

Skriv ut

BIMST-EC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation )

BIMST-EC (även kallat Bangladesh, India, Burma (Myanmar), Sri Lanka, Thailand – Economic Cooperation) är ett initiativ för socialt och ekonomiskt samarbete som bildades 1997 mellan Bangladesh, Indien, Sri Lanka och Thailand. Burma anslöt sig 1997 och Nepal och Bhutan blev medlemmar 2004. Ett ramavtal har slutits mellan länderna och förhandlingar om ett frihandelsavtal omfattande varor, tjänster och investeringar pågår för närvarande. Målet är att upprätta ett frihandelsområde till 2017.

Skriv ut

BIT (Bilateral Investment Treaty)

Bilaterala investeringsavtal är avtal mellan två länder för att främja, skydda och i vissa fall liberalisera investeringar. De flesta BITs är enbart inriktade på att främja och skydda investeringar. Det gör länderna genom att garantera att investerare från det andra landet får ett visst investeringsskydd. Det övergripande syftet med dessa garantier är att skapa ett stabilt, förutsägbart och rättssäkert klimat för investeringar.

Vissa BITs omfattar även villkor för etableringar och förbud mot vissa handelsrelaterade investeringsåtgärder (Trade-Related Investment Measures - TRIMs).

Till skillnad från många andra mellanstatliga avtal ger de flesta BITs rättigheter till enskilda företag. Därför kan investerare kräva skadestånd av stater som inte uppfyller skyldigheterna i avtalen genom internationellt skiljeförfarande. Antalet BITs ökade kraftigt under 1990-talet och det finns idag omkring 3000 BITs, varav EU-länderna är avtalspart till över hälften av avtalen. I och med Lissabonfördraget är nu investeringar en del av den gemensamma handelspolitiken och Kommissionen förhandlar BITs för alla EU-länder. Se även Investeringsskydd, Tvistlösning, International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), Foreign Direct Investment (FDI), Multilateral Agreement on Investment (MAI), Trade-Related Investment Measures (TRIMs).

Skriv ut

BAM (Border Adjustment Measure)

Se gränsjusteringsåtgärd.

Skriv ut

BCA (Border Carbon Adjustment)

Detta är en form av gränsjusteringsåtgärd som syftar till att justera priset på vissa importerade varor för att neutralisera effekten av att olika länder har olika sträng klimatlagstiftning.

Skriv ut

Sökinstruktioner

Du kan söka i Handelspolitiskt ABC på tre sätt:

  1. Använd sökrutan.
  2. Sök direkt på bokstav.
  3. Sök i visa förkortningar.  

Om Handelspolitiskt ABC

Handelspolitiskt ABC är Kommerskollegiums uppslagsordbok för handelspolitiska termer och förkortningar. ABC:et innehåller drygt 600 ord. Är det något ord eller förkortning som saknas eller är det någon förklaring som är otydlig eller behöver uppdateras? Kontakta ansvarig för Handelspolitiskt ABC.

Kontaktperson Handelspolitiskt ABC

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies